Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-11-15

  Chelat chelatowi nierówny

  Skuteczność dolistnego nawożenia roślin uprawnych spowodowała, iż takie zabiegi weszły już do kanonu powszechnie stosowanej agrotechniki. O ile początkowo stosowano je głównie interwencyjnie, o tyle w ostatnich latach stanowią one istotny element działania prewencyjnego, jako uzupełnienie nawożenia doglebowego, mającego na celu efektywne odżywienie plantacji.

 • 2017-11-08

  Copa - Cogeca w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

  Nowe sprawozdanie w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów potwierdza wysokie normy bezpieczeństwa, których przestrzegają rolnicy i ich przeszkolenie w zakresie stosowania tych produktów.

 • 2017-11-08

  Nawozy naturalne do 30 listopada

  Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.

 • 2017-11-03

  Użytkowanie łąk położonych na glebach torfowych

  Gleby torfowe charakteryzują się dużą zawartością substancji organicznej głównie węgla i azotu. Właściwe wykorzystanie uwalnianego azotu w procesie mineralizacji zapewnia zwarta okrywa roślinna.

 • 2017-11-03

  Obornik jako jeden z najlepszych nawozów

  Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych.

 • 2017-10-24

  Ponowne zatwierdzenie glifosatu

  25 października 2017 r. w Komisji Europejskiej odbędzie się głosowanie w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 10 lat. Na chwilę obecną nie udało się wypracować wśród państw członkowskich opowiadających się za przedłużeniem zezwolenia większości kwalifikowanej. Propozycja może więc zostać odrzucona.

 • 2017-10-24

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

 • 2017-10-23

  Produkcja pestycydów

  W 2016 r. krajowa produkcja pestycydów wyniosła 35,7 tys. t i była niższa o 9,1% niż przed rokiem.

 • 2017-10-23

  Zużycie środków ochrony roślin

  Zużycie środków ochrony roślin dla poszczególnych rodzajów upraw jest bardzo zróżnicowane, przy czym najwięcej środków na jednostkę powierzchni używa się w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

 • 2017-10-15

  Nawożenie naturalne

  W ocenie poziomu nawożenia gleb należy uwzględnić nawożenie naturalne, które obok nawożenia mineralnego stanowi cenne źródło niezbędnych składników pokarmowych roślin.

 • 2017-10-13

  Nawozy mineralne

  W 2016 r. krajowa produkcja nawozów azotowych i fosforowych w przeliczeniu na czysty składni, wraz z wieloskładnikowymi wynosiła odpowiednio 1970 tys. t i 470 tys. t i była mniejsza niż przed rokiem odpowiednio o 2,0% i o 1,1%.

 • 2017-10-06

  Wilgotność gleby

  Wilgotność gleby jest jednym z ważniejszych parametrów fizycznych w rolnictwie, która ma decydujący wpływ na wzrost roślin. Pod pojęciem wilgotności rozumie się zawartość wody w glebie. Określa się ją jako stosunek masy wody zawartej w próbie gleby do masy gleby suchej, tzn. wysuszonej do temperatury 1050C. Wyraża się ją w procentach wagowych i nazywa się wilgotnością...