| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa na temat warunku wzrostu produkcji przy działaniach PROW

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian w realizacji Programów Inwestycyjnych w ramach PROW 2014 -2020 proponując, aby zamiast zobowiązywać rolników do zwiększenia skali produkcji tak jak ma to miejsce w przypadku m.in. programu inwestycyjnego „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym produkcja musi wzrosnąć o minimum 10%, czy przy działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w którym produkcja obowiązkowo musi wzrosnąć o 20% w stosunku do roku wyjściowego, można rolników zobowiązać do poprawy jakości produkcji, np. poprawy mięsności pPROW, rzy hodowli bydła poprzez stosowanie odpowiedniego żywienia czy chowu.

Resort rolnictwa na temat warunku wzrostu produkcji przy działaniach PROW
Dodatkowo, zaproponowany, by w punktacji znieść barierę wiekową 40 lat, z której korzystają rolnicy do 40 roku życia, natomiast rolnicy po skończeniu 40 lat nie otrzymują dodatkowych punktów.
 
W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że podstawowym założeniem każdego państwa członkowskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest realizacja celów wspólnotowych określonych w programach rozwoju obszarów wiejskich oraz sektorowym prawodawstwie rolnym. Cele te powinny uwzględniać sytuację rolnictwa w danym kraju oraz możliwości budżetowe programów ukierunkowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
 
W świetle art. 5 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiąskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 
Instrumenty wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizują cel szczegółowy 2A „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej".
 
Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020, posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 10 tys. euro mogą ubiegać się o wsparcie w ramach operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, zaś producenci rolni, których gospodarstwa osiągnęły próg 10 tys. euro wielkości ekonomicznej, mogą ubiegać się o pomoc w ramach instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych".
 
Mając na uwadze ww. cele i priorytety UE, w PROW 2014-2020 przekazano, że przyjęto, iż zmiany w gospodarstwach po zrealizowaniu biznesplanu (operacji) powinny doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej, tzw. SO (o co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw”) czy też do wzrostu wartości dodanej brutto, tzw. GVA (o co najmniej 10 % dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych").
 
W odniesieniu do postulatu samorządu rolniczego dotyczącego zastąpienia zobowiązania w zakresie wzrostu wielkości ekonomicznej („Restrukturyzacja małych gospodarstw”) lub wartości dodanej brutto („Modernizacja gospodarstw rolnych") zobowiązaniem dot. poprawy jakości produkcji rolnej, np. poprawy mięsności bydła gospodarstwie rolnika, resort rolnictwa wskazał, że sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020, opinii ekspertów, uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z Komisją Europejską. W ramach przeprowadzonych z partnerami społecznymi konsultacji nie odnotowano by zgłaszane były propozycje alternatywnych rozwiązań, które w sposób wymierny i możliwy do zastosowania zarówno w przypadku produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, obrazowałyby wzrost ekonomiczny gospodarstwa, a tym samym spełniałyby wymóg wynikający z prawodawstwa UE dot. zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstw rolnych.
 
W związku z tym, zdaniem resortu rolnictwa, na obecnym etapie wdrażania Programu nie ma możliwości odejścia od ww. parametrów: SO dla „Restrukturyzacji małych gospodarstw” i GVA dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” obrazujących wypełnienie zobowiązania, stanowiącego jeden z warunków przyznania pomocy w ramach ww. instrumentów wsparcia.
 
Jednocześnie wskazano, że w ramach omawianych instrumentów wsparcia w ramach systemu wyboru operacji preferowane są m. in. operacje, w ramach których wnioskodawca zobowiąże się do uczestnictwa (w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw”) lub uczestniczy (od momentu ubiegania się o pomoc w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych”) w krajowym lub unijnym systemie jakości.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!