Wyszukaj termin związany z rolnictwem


Agencja Nieruchomości Rolnych

Dodano: 2011-02-17

Agencja Nieruchomości Rolnych - agencja państwowa powstała 15.07.2003 r.[1] w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie.

Podstawy działania

Podstawami działania ANR są ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 roku i statut, obecnie nadawany przez ministra do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia. Ten sam minister sprawuje nadzór nad ANR.

Organy

Prezes ANR

Agencja jest kierowana i reprezentowana na zewnątrz przez prezesa. Prezes jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes ANR kieruje jej działalnością za pomocą wiceprezesów, dyrektorów zespołów Biura Prezesa i dyrektorów 11 oddziałów terenowych, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jej zadań.

Prezes ANR powołuje i odwołuje:

 • dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa,

 • głównego księgowego,

 • dyrektorów oddziałów terenowych,

 • zastępców dyrektorów oddziałów terenowych i głównych księgowych w oddziałach terenowych - na wniosek dyrektorów tych ostatnich.

Prezes ANR także:

 • ma możliwość zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji,

 • tworzy i znosi filie oddziałów terenowych - na wniosek dyrektorów tych ostatnich,

 • ma możliwość powierzenie w formie pisemnej prowadzenia każdej sprawy należącej do zakresu działania jednego oddziału terenowego innemu albo Biuru Prezesa,

 • udziela pełnomocnictw dyrektorom oddziałów terenowych do dokonywania wszelkich czynności prawnych[2],

 • zawiera z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych umowy o nieodpłatnym przekazaniu wydzielonych geodezyjnie lasów i gruntów nadających się do zalesienia.

Prezesami ANR byli kolejno:

 • 6 marca 2003 - 30 czerwca 2005: Zdzisław Siewierski (wcześniej prezes AWRSP);

 • 1 lipca 2005 -14 lipca 2005: p.o. Karol Gębka;

 • 15 lipca 2005 - 25 września 2006: Stanisław Kowalczyk;

 • 26 września 2006 - 24 października 2006: p.o. Wacław Klukowski;

 • 25 października 2006 - 24 października 2007: Wacław Szarliński;

 • 25 października 2007 - 22 stycznia 2008: Grzegorz Pięta;

 • 23 stycznia 2008 - październik 2008: Wojciech Kuźmiński;

 • od 10 października 2008- Tomasz Nawrocki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Agencji Nieruchomości Rolnych liczy 12 osób (przewodniczący i 11 członków), powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. W jej skład wchodzi:

 • 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

 • 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

 • 1 przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

 • 1 przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki,

 • 1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych,

 • 3 przedstawicieli, których powołuje się z grona kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, związki zawodowe pracowników rolnictwa, organizacje społeczno-zawodowe rolników, rolnicze związki spółdzielcze, związki dzierżawców, administratorów i właścicieli nieruchomości rolnych, organizacje pracodawców rolnych.

Prezes Rady zwołuje posiedzenia Rady, kieruje, planuje i organizuje jej prace oraz przewodniczy jej obradom.

Rada Nadzorcza nadzoruje wszystkie dziedziny działalność ANR. Z zasady wykonuje swoje czynności zbiorowe. Istnieje jednak możliwość, by Rada oddelegowała jednego ze swoich członków do "wykonania oznaczonych czynności mających na celu ustalenie stanu faktycznego, niezbędnego do zajęcia stanowiska w danej sprawie przez Radę"[3].

Decyzje i opinie Rady Nadzorczej ANR są podejmowanie w formie uchwał na posiedzeniach. Do uchwalenia decyzji i opinii wystarczy zwykła większość głosów w obecności 7 członków.

Zadania

ANR nie posiada własnych zadań. Realizuje zadania wynikające z polityki państwa. ANR zajmuje się:

 • tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,

 • wykonywaniem prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa - w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności są to:

  • obrót tymi nieruchomościami,

  • restrukturyzacja w stosunku do tych nieruchomości,

  • racjonalne wykorzystanie tych nieruchomości,

  • administrowanie tymi nieruchomościami,

  • sprzedawanie tych nieruchomości za zgodą prezesa.

Bibliografia

 • Jarosiewicz M., Agencja Nieruchomości Rolnych, (w:) Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 123-126.

Przypisy

 1. ↑ art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

 2. ↑ Wyjątkiem są czynności dla których wymagane jest szczególne pełnomocnictwo. Prezes ANR może dyrektorom oddziałów terenowych udzielić także szczególnego pełnomocnictwa.

 3. ↑ M. Jarosiewicz, Agencja Nieruchomości Rolnych, (w:) Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, s. 123.


Źródło Wikipedia


Tagi powiązane z tym hasłem:
encyklopedia rolnicza, rolnictwo, agencja nieruchomości rolnych, anr