Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
Jesteś w: Wiadomości rolnicze »

Wpis do ewidencji producentów

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jednym z wymogów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a w konsekwencji korzystania z...

Jednym z wymogów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a w konsekwencji korzystania z dopłat i funduszy, było stworzenie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


System ten powstał na przełomie 2003 – 2004 roku i nazywa się Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Podstawą prawną, określającą szczegóły systemu ewidencji prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późniejszymi zmianami).

KTO POWINIEN POSIADAĆ NUMER IDENTYFIKACYJNY?

Numer identyfikacyjny powinien posiadać:

 • producent rolny, którym według ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będąca:

 • posiadaczem gospodarstwa rolnego lub

 • rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009,

Za rolnika w rozumieniu ww. art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 uważa się osobę fizyczną  lub prawną, bądź grupę osób
fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo
znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz które prowadzą działalność rolniczą.

 • lub posiadaczem zwierzęcia (bydła, owcy, kozy, lub świni) – w świetle tego przepisu każdy, kto zakupi zwierzę na terenie krajów Wspólnoty (a każde zwierzę jest oznakowane) powinien posiadać numer identyfikacyjny, ze względu na obowiązek rejestracji siedziby stada.

 • organizacja producentów – grupa producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw, uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;

 • przetwórca w rozumieniu przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych;

 • podmiot prowadzący zakład utylizacyjny – zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych;

 • potencjalny beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędąca producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny. Sytuacja ta dotyczy podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą.

 

JAKIE REGUŁY OBOWIĄZUJĄ PRZY STARANIU SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW?

 

 1. Wpis do ewidencji producentów następuje na Wniosek – formularz wniosku udostępnia ARiMR.

 2. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia sprawy zostaje nadany 9-cyfrowy numer identyfikacyjny. Wnioskodawca otrzymuje od kierownika biura powiatowego „Zaświadczenie o nadaniu numeru”. W przypadkach szczególnych może nastąpić odmowa nadania numeru i wtedy Wnioskodawca otrzyma decyzję odmowną, bądź też informację o niemożności załatwienia sprawy i konieczności złożenia stosownych wyjaśnień. W przypadku decyzji istnieje możliwość odwołania się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR za pośrednictwem kierownika biura powiatowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku, gdy sprawa nie może być rozpatrzona w tym terminie, agencja poinformuje o tym fakcie beneficjenta, wysyłając do niego stosowną informację z podaniem przyczyn i przewidywanym terminem.

 4. Numer identyfikacyjny nie może być zmieniony oraz nie przechodzi na następcę prawnego (np. w wyniku śmierci rolnika numer identyfikacyjny nie „przechodzi” na spadkobiercę).

 5. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. W przypadku obcokrajowców, oraz osób zamieszkujących poza granicami Polski, szczegóły w ustaleniu siedziby, bądź miejsca zamieszkania zawarte są w art. 21 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 6. Formularz można wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego). W tym przypadku istotną sprawą jest załączenie kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób wymienionych we wniosku.

 7. Terminy obowiązujące w przypadku składania Wniosku:

 • producenci rolni nieposiadający numeru identyfikacyjnego składają wniosek o wpis do ewidencji najpóźniej wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy;

 • producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają Wniosek, nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej;

 • podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne – składają Wniosek nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji;

 • producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie gospodarstwa rolnego, składają Wniosek, nie później niż w dniu złożenia Wniosku o przyznanie płatności, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

 1. Producenci zobowiązani są do złożenia każdej zmiany do Wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia tej zmiany.

 2. W przypadku małżonków numer identyfikacyjny nadawany jest jednemu ze współmałżonków – rolnicy ustalają, które z nich będzie posiadało numer. Na nadanie numeru nie ma wpływu posiadanie przez małżonków osobnych gospodarstw rolnych lub rozdzielności majątkowej – zawsze nadawany jest wspólny numer. Każdorazowo małżonek, który nie występuje w roli Wnioskodawcy musi udzielić pisemnej zgody na wpis do ewidencji drugiego współmałżonka.

 3. W przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer osobie wymienionej jako Wnioskodawca, jednakże za zgodą wszystkich współposiadaczy.

 4. Gdy Wnioskodawca ustanawia pełnomocnika, będącego osobą trzecią (nie będącą najbliżej spokrewnioną) musi liczyć się z opłatą urzędową. Opłatę składa się w Urzędzie Gminy, lub Urzędzie Miasta, zgodnie z obowiązującym w danej gminie taryfikatorem. W tym przypadku mąż, żona, syn, córka, matka, ojciec lub opiekun prawny rolnika może być ustanowiony pełnomocnikiem bez opłaty. Wszystkie inne osoby wymienione jako pełnomocnik będą objęte obowiązkiem opłaty za pełnomocnictwo.

 5. Wniosek należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, pamiętając o tym, że tylko pola białe na formularzu dotyczą Wnioskodawcy a pola szare wypełniają pracownicy ARiMR.

 6. Istotną sprawą, która często jest zapominana przez rolników, jest podpis wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku. Informacje zawarte w formularzu muszą być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdza Wnioskodawca własnoręcznym podpisem.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW?

 

Sekcja I – CEL ZGŁOSZENIA (pole obowiązkowe) należy zaznaczyć odpowiednio:

 • Nadanie numeru identyfikacyjnego – kiedy podmiot występuje po raz pierwszy z wnioskiem o nadanie numeru.

 • Zmiana danych – w przypadku, kiedy producent z własnej inicjatywy dokonuje zmiany (np. gdy w związku ze zmianą stanu cywilnego zmieniło się nazwisko Wnioskodawcy; Wnioskodawca zmienił którykolwiek z adresów – siedziby gospodarstwa bądź miejsca zamieszkania; zmienił się pełnomocnik lub reprezentant; zmienił się rachunek bankowy)

 • Korekta danych – w przypadku otrzymania pisemnego wezwania ze strony ARiMR, kiedy Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie składa formularz wniosku korygując błędy wymienione na wezwaniu. Każdorazowo należy podać numer sprawy, której dotyczy wezwanie.

 

Sekcja II – NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA – należy obowiązkowo podać nadany wcześniej numer, gdy w sekcji I zaznaczono pole „Zmiana danych” lub „Korekta danych”.

 

 

Sekcja III – PRODUCENT

- pole 01 – Forma prawno-organizacyjna podmiotu (pole obowiązkowe):

 • Osoba fizyczna – zaznacza rolnik w imieniu własnym, bądź spółki cywilnej.

wg Kodeksu cywilnego art. 8, każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

 • Osoba prawna – należy zaznaczyć, gdy wniosek składa osoba prawna w rozumieniu Kodeksy cywilnego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), wpisana do właściwego rejestru (np. do Krajowego Rejestru Sądowego).

osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisyszczególne przyznają osobowość prawną,  zgodnie z art. 37 § 1 jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru (np. do Krajowego Rejestru Sądowego).

 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (j.o.n.o.p.) – w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych są to np. spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna; mogą to być także zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

- pole 02 – Rodzaj producenta - (pole obowiązkowe) należy zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od charakteru działalności. W tym przypadku producent może występować w jednej, bądź kilku rolach (być jednocześnie „producentem rolnym” i „przetwórcą”). Gdy zaznaczono „organizacja producentów” należy dodatkowo wypełnić „Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów” (formularz W-1.1/04). Zaznaczenie „potencjalny beneficjent” wyklucza pełnienie innych ról.

 

 

Sekcja IV – DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

- pole 03 – wypełnienie tego pola polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie czy wnioskodawca:

 1. Pozostaje w związku małżeńskim – dotyczy tylko osób fizycznych, jeżeli udzielono odpowiedzi „TAK” koniecznym jest udzielenie zgody na wpis do ewidencji producentów jednego ze współmałżonków (pole nr 64).

 2. Jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego – dotyczy osób innych niż małżonek Wnioskodawcy, będących współposiadaczami gospodarstwa. Jeśli udzielono odpowiedzi „TAK” współposiadacze muszą wyrazić zgodę na wpis poprzez złożenie podpisu w polu nr 65.

 3. Prowadzi działalność w formie spółki cywilnej – jeśli Wnioskodawca występuje jako jeden z członków spółki cywilnej musi zaznaczyć to pole. Nie dotyczą go wtedy pytania 1 i 2. W tym przypadku pozostali wspólnicy spółki cywilnej składają podpis w polu nr 65 jednocześnie wyrażając zgodę na wpis do ewidencji prowadzonej przez nich spółki i reprezentację osoby występującej w formie Wnioskodawcy.

- pole 04 – Nazwisko/Nazwa pełna (pole obowiązkowe) – rolnik podaje swoje nazwisko, osoba prawna, spółka cywilna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podaje swą pełną nazwę jaka została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego rejestru.

- pole 05 – Pierwsze imię/Nazwa skrócona (pole obowiązkowe dla osób fizycznych) – producent podaje swoje pierwsze imię a osoby prawne, lub j.o.n.p.o.p. wpisują nazwę skróconą, o ile została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego rejestru.

- pole 06 – Drugie imię (pole nie obowiązkowe) – jeśli Wnioskodawca nie posiada drugiego imienia pole pozostawia puste.

- pole 07 - Obywatelstwo (pole obowiązkowe tylko dla osób fizycznych) – nie wypełniają osoby prawne, j.o.n.p.o.p. oraz spółki cywilne.

- pole 08 – PESEL (pole obowiązkowe dla osób fizycznych) – nie wypełniają osoby prawne, j.o.n.p.o.p. oraz spółki cywilne. W przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa pole to pozostaje puste, ale obowiązkowe jest wtedy wypełnienie pola nr 11.

- pole 09 – REGON – obowiązek wypełnienia tego pola mają wszyscy posiadacze numeru REGON (w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

- pole 10 – NIP – obowiązek wypełnienia tego pola mają wszyscy posiadacze numeru NIP (w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

- pole 11 – Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości (pole obowiązkowe dla cudzoziemców) – wypełniają osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa. Kod kraju należy wpisać zgodnie z wykazem kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw.

Sekcja V. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES ALBO SIEDZIBA I ADERS WNIOSKODAWCY

 

Sekcję tą należy wypełnić zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby w przypadku gdy Wnioskodawca jest:

 • osobą fizyczną – podaje miejsce faktycznego zamieszkania i adres;

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 • osobą prawną – podaje miejsce siedziby i adres;

Zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – podaje miejsce siedziby i adres.

Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Sekcja VI – ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY /PEŁNOMOCNIKA

Jeśli adres do korespondencji jest inny niż podany w sekcji V należy wypełnić te pola. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć czy adres do korespondencji dotyczy wnioskodawcy czy pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa koniecznym będzie wypełnienie sekcji VII – DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI. Gdy Wnioskodawca ustanowi pełnomocnika i nie wypełni sekcji VI, wtedy korespondencja kierowana będzie na adres pełnomocnika podany w sekcji VII.

 

Sekcja VII – DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI

 

W pierwszej kolejności w tej sekcji należy zaznaczyć kogo dotyczyć będą podane dane. Pełnomocnika może ustanowić osoba fizyczna, natomiast reprezentanta ustanawia osoba prawna lub j.o.n.p.o.p. Zgodnie z prawem pełnomocnikiem

  - Zgodnie z art. 33 ustawy Kodekspostępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Jeśli do reprezentacji uprawnione są dwie lub więcej osób (reprezentacja wieloosobowa) należy wypełnić sekcję XV - DANE POZOSTAŁYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI. Osoba podana w sekcji VII a także każda z osób, która podpisze się w sekcji XV jest uprawniona do reprezentacji. W przypadku spółki cywilnej sekcję VII wypełnia osoba składająca Wniosek w imieniu spółki. Każdorazowo obowiązkowe jest przedstawienie pisemnego pełnomocnictwa lub dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (oryginał lub kopia potwierdzona urzędowo np. w urzędzie gminy).

 

Pełnomocnitwo wniosek do pobrania

Osoby wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo składają aktualny wypis z z KRS (niekoniecznie musi to być wypis pełny). Reprezentant pozostałych osób prawnych i j.o.n.p.o.p. składa dokument wynikający z obowiązującego prawa poświadczający jego prawo do reprezentacji (oryginał lub kopia potwierdzona urzędowo).

W tej sekcji należy wypełnić pola 36 do 42, jednakże należy pamiętać o:

 • pole 41 – NIP – (pole nieobowiązkowe) – należy wpisać jeśli pełnomocnik lub reprezentant posiada NIP,

 • pole 42 - Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości – (pole obowiązkowe dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego). Wypełnia się analogicznie jak w sekcji IV,

 • pole 43 – wypełnia pracownik Agencji przyjmujący wniosek, gdy pełnomocnictwo, lub dokument uprawniający do reprezentacji został załączony i nie zawiera błędów formalnych.

 

Sekcja VIII – MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRS PEŁNOMOCNIKA

Pola w tej sekcji są obowiązkowe jeśli Wniosek składa Pełnomocnik. Należy pamiętać, że w przypadku nie wypełnienia sekcji VI - ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY /PEŁNOMOCNIKA wszelka korespondencja kierowana będzie na adres podany w tej sekcji.

 

Sekcja IX- NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

Sekcję tą należy wypełnić, jeśli Wnioskodawca będzie starał się o przyznanie jakiejkolwiek pomocy. Numer rachunku bankowego nie musi być podawany od razu. Istnieją sytuacje, kiedy Wnioskodawca ubiega się o numer identyfikacyjny i nie posiada jeszcze konta bankowego, jednakże musi uzupełnić to pole do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

- pole 56 – Nazwisko, imię/nazwa posiadacza rachunku – wpisuje się odpowiednio dane Wnioskodawcy

- pole 57 – Nazwa banku, nr oddziału, miejscowość – należy podać zgodnie z posiadanym rachunkiem bankowym

- pole 58 – Numer rachunku bankowego w standardzie NRB – podaje się 26-cyfrowy numer posiadanego konta.

UWAGA! Załącznikiem obowiązkowym, w tym przypadku, jest dokument poświadczający prawo Wnioskodawcy do posiadanego rachunku bankowego. Może to być umowa z bankiem (oryginał przedstawiony w biurze powiatowym będzie skserowany i poświadczony za zgodność), zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku (koniecznie z pieczęcią banku), lub wyciąg bankowy posiadający adnotację „Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo

Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla” (gdy np. posługujemy się wyciągiem wygenerowanym elektronicznie).

Sekcja X - DECYZJA O ZATWIERDZENIU PRZETWÓRCY

- pole 59 i 60 – (pole obowiązkowe dla przetwórcy) - wypełnia Wnioskodawca posiadający decyzję o zatwierdzeniu przetwórcy wydaną przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Należy wpisać datę i numer tej decyzji.

Sekcja XI – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

- pole 61 – Liczba formularzy załącznika W-1.1/04 - w przypadku, gdy o wpis do ewidencji ubiega się organizacja producentów musi wypełnić załącznik W-1.1/04. Ilość tych załączników wpisuje się właśnie w tym polu.

- pole 62 - Liczba pozostałych załączników – należy podać liczbę innych składanych załączników wraz z Wnioskiem (np. druk pełnomocnictwa stanowi załącznik, który należy uwzględnić w tej sekcji).

 

Sekcja XII - ZGODA NA WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW

 

Dane w tej sekcji podaje się, gdy jako cel Wniosku zaznaczono „Nadanie numeru identyfikacyjnego”. W tym przypadku podpis składa współmałżonek (podając czytelnie nazwisko, imię, numer PESEL, kod kraju i numer paszportu – w przypadku obcokrajowców, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i czytelny podpis) oraz współposiadacze lub wspólnicy spółki cywilnej wyrażający zgodę na wpis do ewidencji producentów.

Jeśli na formularzu Wniosku zaznaczono cel „Zmiana danych” i zmiana ta nie dotyczy osób wyrażających zgodę na wpis – pola te nie są obowiązkowe.

Gdy zgodę na wpis wyraża współposiadacz lub wspólnik spółki cywilnej niebędący osobą fizyczną, obowiązkiem jest podanie jego numeru REGON.

 

 

Sekcja XIV - PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

- pole 66 – jest to obowiązkowe pole dla wszystkich Wnioskodawców. Podpis powinien złożyć własnoręcznie Wnioskodawca, pełnomocnik, lub osoba uprawniona do reprezentacji. W przypadku pełnomocnika i reprezentanta podpisuje się osoba wymieniona w sekcji VII - DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI.

 

XV - DANE POZOSTAŁYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI

 

W przypadku reprezentacji wieloosobowej, gdy podmiot reprezentowany jest przez 2 lub więcej osób jednocześnie, w tej sekcji swój podpis składają osoby uprawnione do reprezentacji nie wymienione w sekcji VII - DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI. Przykładowo, jeśli podmiotem składającym Wniosek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z wpisanymi w KRS w dziale 2 osobami umocowanymi do składania oświadczeń woli w imieniu spółki samodzielnie, każda z osób powinna złożyć podpis w tej sekcji. Na tej podstawie osoby niewymienione w sekcji VII będą mogły dokonywać czynności formalno-prawnych przed Agencją, oczywiście w imieniu spółki.

 

PODSUMOWANIE

W celu uniknięcia wezwania ze strony Agencji należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione, oraz czy Wniosek zostało podpisany przez Wnioskodawcę oraz inne wymienione na formularzu osoby. Dobrą praktyką przy składaniu wszelkich pism do urzędów i instytucji państwowych jest sporządzanie kopii tych pism.

 

pliki do pobrania

Pełnomocnitwo wniosek do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji producentów
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW - dla organizacji producentów
Kody krajów

Google+Nie ma żadnych komentarzy! Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się i bierz aktywny udział w życiu serwisu.

Czy artykuł był pomocny? +1 pkt. razem głosów: 1

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl