Ochrona środowiska

 • 2024-02-21

  Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

  Różnorodność biologiczna Polski, zarówno pod kątem liczby gatunków, ekosystemów jak i urozmaiconego krajobrazu, pozytywnie wyróżnia ją wśród innych krajów europejskich.

 • 2021-02-15

  Gleba ważnym czynnikiem wpływającym na klimat

  Terytorium Polski leży w strefie klimatów umiarkowanych, w grupie klimatów ciepłych. Jest to konsekwencją położenia w średnich szerokościach geograficznych i związanych z tym znacznych zmian wysokości górowania Słońca nad horyzontem w ciągu roku. Klimat położonej w środkowej części kontynentu Polski jest określany jako umiarkowany ciepły przejściowy (między typem...

 • 2021-02-14

  Duże gospodarstwa bardziej przyjazne środowisku

  O oddziaływaniu gospodarstwa rolnego na środowisko naturalne i klimat nie przesądza jego wielkość. Jak podkreślają autorzy raportu „Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne” to właśnie gospodarstwa o większej powierzchni oraz skali produkcji, mające możliwości stosowania różnych nowoczesnych rozwiązań, mogą mniej przyczyniać się do...

 • 2020-12-25

  IGF PAN: W Polsce możemy spodziewać się nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych

  W Europie przyspieszają zmiany klimatu. Klęski żywiołowe mogą już wkrótce dotykać dwie trzecie Europejczyków. Każdego roku zjawiska ekstremalne, jak powodzie, podtopienia, nawałnice czy susze, tylko w Polsce powodują straty wynoszące do 0,4 proc. PKB. Obecna średnia globalna temperatura jest o 1°C wyższa od poziomu przedindustrialnego. W tym tempie do końca stulecia temperatura...

 • 2020-12-08

  Co dalej z foliowymi odpadami?

  Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" miał na celu sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

 • 2020-07-16

  OZE dla obszarów wiejskich

  Ministerstwo Klimatu z uwagą śledzi głosy i propozycje instytucji samorządów terytorialnych oraz w pełni popiera wszelkie inicjatywy, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce oraz powszechnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

 • 2020-06-23

  Przekroczyliśmy 10 GW z odnawialnych źródeł energii

  „Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie” – poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

 • 2020-06-17

  Wniosek o zmianę ustawy o OZE w zakresie współczynnika korekty

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9.

 • 2020-05-07

  BNP Paribas pomoże sfinansować wymianę starych pieców na nowe i ekologiczne

  BNP Paribas będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związek Banków Polskich (ZBP) podpisały odpowiednie porozumienie. To kolejna pro-ekologiczna inicjatywa, wpisująca się w strategię banku....

 • 2020-04-17

  Gospodarowanie energią

  Energia wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych i gospodarstwach domowych. Efektywne jej użytkowanie w gospodarce stanowi istotny czynnik wpływający na wysokość kosztów produkcji oraz konkurencyjność produktów na rynku międzynarodowym.

 • 2020-04-02

  Energia odnawialnych odpadów komunalnych

  W krajowej sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią uwzględniane są także paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów.

 • 2020-03-31

  Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

  Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

 • 2020-03-18

  Panele monokrystaliczne

  Columbus Energy jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dzięki kompleksowej obsłudze i wysokiej jakości usług zdobył zaufanie ponad 10 000 Klientów. Oferowanym przez firmę standardem są panele monokrystaliczne Full Black, do wyboru od dwóch światowych producentów – Longi Solar i Sunport.
Ochrona środowiska to dziedzina, która zajmuje się ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi poprzez zapobieganie szkodom wyrządzanym przez człowieka oraz przez restytucję uszkodzonych obszarów. Ochrona środowiska obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak ochrona powietrza, wody i gleby, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona zasobów naturalnych oraz zarządzanie odpadami. W celu ochrony środowiska stosuje się różne narzędzia, takie jak regulacje prawne, edukacja, ocena oddziaływania na środowisko oraz zarządzanie ryzykiem. Ochrona środowiska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie, że obecne i przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się zdrowym i czystym środowiskiem.