| Autor: mikolaj

Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w przepisach emerytalnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637), nowelizujące wiele regulacji z zakresu m.in. zaopatrzenia emerytalnego.

Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w przepisach emerytalnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku

Najistotniejsze zmiany polegają m.in. na :

 1. stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat,
 2. pomniejszaniu podstawy obliczenia emerytury z systemu zreformowanego o kwotę pobranych wcześniejszych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
 3. wprowadzeniu możliwości przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
 4. stopniowym ujednoliceniu stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i mężczyzn - do 25 lat - uprawniającego do najniższej emerytury,
 5. dostosowaniu podwyższonego wieku emerytalnego do zasad ustalania stażu hipotetycznego uwzględnianego przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy,
 6. umożliwieniu dalszego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczeń o charakterze przedemerytalnym do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
 7. wydłużeniu okresu pobierania okresowej emerytury kapitałowej.

Ponadto ustawa zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie realizacji dotychczasowych przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego - m.in. zmiany dotyczące:

 1. zniesienia wymogu rozwiązania stosunku pracy przy ubieganiu się o emeryturę z art.184 ustawy emerytalnej,
 2. ustalania emerytury w tzw. mieszanej wysokości.

I. Zmiany w zakresie wieku emerytalnego

Podwyższenie wieku emerytalnego dla tej grupy ubezpieczonych daje możliwość:

Przykład.
Ubezpieczona, ur. 8 grudnia 1953 r., posiadająca na dzień 31 grudnia 2008 r. ponad 32-letni okres zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, winna zgłosić - w myśl dotychczasowych przepisów - wniosek o wcześniejszą emeryturę najpóźniej do dnia 7 grudnia 2013 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 60 lat. Zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. - wniosek o tę emeryturę może zgłosić do dnia 7 kwietnia 2014 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku emerytalnego wyznaczonego datą urodzenia ( 60 lat i 4 miesiące).

Przykład.
Mężczyzna, ur.15 września 1948 r. miałby - zgodnie z dotychczasowymi przepisami - możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę do dnia 14 września 2013 r. ( tj. do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 65 lat). Zgodnie z przepisem art. 29, uwzględniającym - od dnia 1 stycznia 2013 r.- nowe brzmienie art. 27 ustawy emerytalnej, zainteresowany może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę do dnia 14 grudnia 2013 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończy 65 lat i 3 miesiące, tzn. ukończy wiek emerytalny wyznaczony jego datą urodzin.

 1. Bez zmian pozostaje wiek emerytalny dla:
  1. kobiet urodzonych przed dniem 1 stycznia 1953 r. - 60 lat,
  2. mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1948 r. - 65 lat.
 2. Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego - docelowo do 67 lat - dotyczy:
  1. kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r.,
  2. mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
 3. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1948 r. uległ podwyższeniu i wynosi co najmniej:
  1. 65 lat i 1 miesiąc - dla urodzonych od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r.,
  2. 65 lat i 2 miesiące - dla urodzonych od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r.,
  3. 65 lat i 3 miesiące - dla urodzonych od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r.,
  4. 65 lat i 4 miesiące - dla urodzonych od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r.
  1. przejścia na emeryturę wcześniejszą na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 29 i 32 ustawy emerytalnej - mimo ukończenia 60 lat ( kobieta) lub 65 roku życia ( mężczyzna), o ile wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony przed ukończeniem wieku emerytalnego ustalonego według daty urodzenia danej osoby,
  2. nabycia przez mężczyznę uprawnień do tzw. niepełnej emerytury w wieku wyższym niż dotychczasowy ( 65 lat), przysługującej na podstawie art. 28 ustawy emerytalnej - po udowodnieniu 20 - letniego okresu składkowego i nieskładkowego).
 4. Podwyższenie wieku emerytalnego oznacza, iż zarówno emerytura na wniosek, jak i emerytura przyznawana z urzędu na zasadach określonych w art. 24a lub 27a ustawy emerytalnej, będzie przyznawana także w podwyższonym wieku.

czytaj dalej na ten temat na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!