15 tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi

To efekt umów podpisanych z ARiMR w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

15 tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi

Pomoc w ramach działania 312 PROW udzielana jest podmiotom na inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw, w formie zwrotu części poniesionych kosztów. W związku z realizacją operacji, na które beneficjenci podpisali umowy z ARiMR, w skali kraju powstaje prawie 15 tys. nowych miejsc pracy. Wkrótce liczba ta powiększy się, gdyż w trakcie oceny znajduje się ponad 9 tys. wniosków z ostatniego naboru.
 

 


Łącznie w ramach trzech naborów złożono 31 252 wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 6,104 mld zł. Do 30 kwietnia 2012 roku:

  • zawarto 6 849 umów na kwotę 1,202 mld zł;
  • ARiMR wypłaciła dla 3 431 beneficjentów kwotę 501 mln zł.

PROW 2007-2013 nie tylko dla rolników

 

Pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" jest przeznaczona dla osób, które nie są rolnikami, czyli nie są ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale mieszkają na wsi lub na terenach wiejskich ewentualnie w małych miasteczkach.
 

Ponad 92 proc. beneficjentów tego działania stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a w grupie tej przeważają osoby w wieku 30 - 49 lat (62,1 proc.), przede wszystkim mężczyźni (74 proc.).
 

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa (55 proc.) uzyskujących wsparcie z działania 312 PROW w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego. Aż 81 proc. wspieranych podmiotów stanowią firmy, które skorzystały z działania 312 PROW w celu rozwoju prowadzonej już wcześniej działalności.
 

Dominującą grupę stanowią firmy funkcjonujące na rynku 9 -15 lat (38,7 proc.). Do najpopularniejszych rodzajów prowadzonej działalności należą roboty budowlane i instalacyjne, usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.Na podstawie posiadanych informacji można pokusić się o stwierdzenie, że środki otrzymane z działania 312 PROW miały bardzo duże znaczenie dla rozwoju wspieranych firm. Statystycznie dla czterech z pięciu przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc, były to pierwsze doświadczenia związane z ubieganiem się o dofinansowanie na rozwój firmy. Badani przez ARiMR przedsiębiorcy ocenili ponadto, że bez wsparcia z ARiMR w ogóle nie zrealizowaliby inwestycji (40,5 proc.) lub zrealizowaliby ją w mniejszym zakresie i/lub późniejszym czasie (50,3 proc.).
 

Pomoc dla pracowników i pracodawców

 

Z badań ARiMR wynika, że wśród pracowników wspieranych mikroprzedsiębiorstw przeważają mężczyźni w wieku 25-55 lat (58 proc. wszystkich pracowników) oraz kobiety w wieku 25 - 55 lat (21 proc.). Co ciekawe, prawie 60 proc. pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach to osoby z innych miejscowości niż ta, w której prowadzona jest działalność firmy. 

Prawie 90 proc. pracowników mikroprzedsiębiorstw stanowią osoby zatrudnione na stałe. Sezonowe miejsca pracy to niewiele ponad 10 proc. aktualnego zatrudnienia w dotowanych firmach. Zatrudnienie to kształtuje się z reguły na poziomie od 3 do 10 pracowników (w 60 proc. przypadków).
 

Perspektywy

 

Prawie 68 proc. badanych przez ARiMR beneficjentów deklaruje możliwość utrzymania stanowisk pracy utworzonych w ramach PROW po okresie wynikającym z umowy o przyznanie pomocy. Kolejne 26 proc. badanych ocenia, że nie tylko utrzyma te stanowiska ale również zatrudni kolejne osoby. 
 

Z punktu widzenia trwałości osiągniętych rezultatów, kluczowe znaczenie ma kondycja finansowa wspieranych przez ARiMR podmiotów i możliwość generowania przez nie zysków. Tym bardziej cieszy, że większość firm, między innymi dzięki środkom z ARiMR, znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Badani przez Agencję beneficjenci działania 312 PROW oceniają obecną kondycję finansową swoich firm bardzo dobrze (5,1 proc.) i dobrze (58,3 proc.).
 

Według deklaracji badanych beneficjentów, zysk w 2010 roku osiągnęło prawie 88 proc. mikroprzedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie od ARiMR. W kolejnym roku, zysk zadeklarowało już ponad 93 proc. przedsiębiorstw. Poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw jest więc zauważalna. Zmalała liczba podmiotów, które poniosły straty i jednocześnie wzrosła liczba podmiotów, które uzyskały zysk roczny na poziomie wyższym niż 21 tys. zł. Większość firm nie przewiduje znaczących zmian swojej kondycji finansowej w 2012 roku, przy czym w grupie tej widoczna jest przewaga osób, które uważają, że ich sytuacja się poprawi.
 

Pomimo występujących barier dalsze inwestycje planuje aż 65 proc. firm, które otrzymały wsparcie ARiMR. Oznacza to, że dzięki PROW miejsc pracy na obszarach wiejskich będzie jeszcze więcej.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!