Komunikat dotyczący ujawniania nazw kontrolowanych zakładów oraz marek handlowych

W dniu 14 grudnia 2011 roku na stronie internetowej IJHARS opublikowana została informacja na temat wyników kontroli jakości handlowej piwa w Polsce, przeprowadzonej w III kwartale br.

Komunikat dotyczący ujawniania nazw kontrolowanych zakładów oraz marek handlowych

W ślad za tą publikacją IJHARS otrzymuje liczne pytania od konsumentów zwracających się z prośbą o podanie nazw kontrolowanych zakładów produkcyjnych i marek handlowych, w których stwierdzono nieprawidłowości.

 Wyjaśniamy, że kwestia ta jest w sposób wyczerpujący uregulowana w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (Dz. U.  z  2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie może wykraczać poza przyznane jej ustawowo kompetencje, ujawniając informacje inne niż precyzyjnie wskazane przez ustawodawcę w art. 29 ust. 5 ustawy. Nie jest zatem możliwe przedstawienie pełnej listy kontrolowanych zakładów ani listy skontrolowanych marek piwa, w których stwierdzono inne nieprawidłowości niż te dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych.

Stosownie do art. 29 ust. 5 w/w ustawy, informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

Do decyzji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy należą decyzje:

1) zakazująca wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania; 

2) nakazująca poddanie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, określonym zabiegom; 

3) zakazująca składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu; 

4) przeklasyfikowująca artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej; 

5) nakazująca zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt jego posiadacza.

W/w decyzje dotyczą artykułu rolno-spożywczego wtedy, gdy ich przedmiotem jest produkt odpowiadający definicji zawartej w art. 3 pkt 10 ustawy, tj. produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: 

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej. 

Organy IJHARS mają więc obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji wyłącznie, gdy wydana została decyzja na podstawie art. 29 ust. 1, a jej przedmiotem jest artykuł rolno-spożywczy zafałszowany.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obowiązek nałożony na organy IJHARS w w/w przepisie realizowany jest poprzez umieszczanie informacji zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych na stronach internetowych IJHARS.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!