Sposób na melioracje. Spółka wodna - tworzenie i działalność

Zabiegi melioracyjne mają na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywanych za pomocą zabiegów melioracyjnych. Melioracje rolne obejmują melioracje wodne, które umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar.

Sposób na melioracje. Spółka wodna - tworzenie i działalność

Jednostką organizacyjną działającą w celu zaspakajania, wskazanych potrzeb z zakresu gospodarowania wodami jest spółka wodna, posiadająca osobowość prawną.

Spółka wodna jest formą organizacyjną odrębną zarówno od spółek cywilnych działających w oparciu o kodeks cywilny, jak i od spółek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych, działających w oparciu o kodeks spółek handlowych. Jej powstanie i zasady działania reguluje wyłącznie ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

  • ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
  • zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
  • ochrony przed powodzią;
  • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na gruntach zmeliorowanych;
  • wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych.

Do utworzenia spółki wodnej dochodzi w drodze porozumienia co najmniej trzech osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

Dodatkowo wymagane jest:

  • uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki;
  • dokonanie wyboru organów spółki.

Następnie właściwy dla siedziby spółki wodnej starosta w drodze decyzji zatwierdza statut spółki. W sytuacji zaś, gdy stwierdzi niezgodności statutu z prawem wzywa do usunięcia niezgodności w określonym terminie, a jeżeli niezgodności te nie zostaną usunięte – odmawia również, w drodze decyzji, zatwierdzenia statutu. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu, spółka wodna nabywa osobowość prawną. W terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego.

czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!