Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach PROW 2007 - 2013

W ramach PROW na lata 2007-2013 można uzyskać wsparcie na inwestycje służące odtworzeniu majątku gospodarstwa rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne - działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach PROW 2007 - 2013

Beneficjentem może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej. O pomoc może ubiegać się posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez wyżej wymienione zjawiska atmosferyczne. Pomoc może być przyznana, jeżeli wysokość szkód wynosi:
 

a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz
 

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
 

Ww. warunki muszą być spełnione łącznie. Szkody są szacowane przez komisję powoływaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Zakres, wysokość oraz kwalifikację szkód powstałych w gospodarstwie określa wojewoda wydając opinie w tym zakresie, na podstawie dokumentów sporządzonych przez ww. komisję.
 

Wspierane mogą być wyłącznie inwestycje dotyczące majątku produkcyjnego gospodarstwa rolnego takie jak: budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycje w infrastrukturę gospodarstw.
 

Pomoc:

  • ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji,
  • wynosi maksymalnie 130% wartości wszystkich strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w wyniku określonego zdarzenia, przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007 – 2013.

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 50% pomocy publicznej, która wypłacana jest po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (warunkiem jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki).
 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.).
 

Informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania podaje do publicznej wiadomości prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja jest zamieszczana na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!