Rozwój współpracy z Bretanią i Regionem Sibiu

W dniach 7-13 maja br. na terenie Wielkopolski gościła delegacja złożona z przedstawicieli francuskich i rumuńskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Delegacja przyjechała na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w ramach współpracy z Regionalną Izba Rolniczą Bretanii oraz Domem Bretanii w Sibiu (Rumunia).

Rozwój współpracy z Bretanią i Regionem Sibiu

Wizyta składała się z dwóch części. Część pierwsza (od 7 do 10 maja) obejmowała temat bioenergii, udziału w targach GREEN POWER oraz spotkania z grupami producentów trzody chlewnej. Goście z Francji odwiedzili m.in. Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski T. Szczepaniaka w Gołaszynie, Zakłady Mięsne SALUS w Golince, Grupę Producentów Rolnych Krot-Plon Sp. z o.o. w Krotoszynie, Jarocińskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej "JAR-PEK" w Golinie k. Jarocina, farmę wiatrową koło Margonina oraz biogazownię rolniczą w Skrzatuszu.

 

Zwieńczeniem pierwszej części wizyty było uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych (WCIE). Partnerami powołania Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Regionalna Izba Rolnicza Bretanii i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.
 

Strony porozumienia wyraziły wolę powołania regionalnego centrum innowacji ekoenergetyczych, które będzie pełniło rolę ośrodka edukacyjno-szkoleniowego, służącego propagowaniu: idei rozwoju zrównoważonego, wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz podnoszenia efektywności energetycznej w regionie. Ponadto centrum będzie propagować działania, których efektem będzie postrzeganie Wielkopolski, jako regionu o dużym potencjale i wykorzystaniu energii odnawialnej, skutkujących poprawą stanu środowiska naturalnego i generowaniem nowych miejsc pracy w otoczeniu wielkopolskiego rolnictwa. Działania związane z utworzeniem Centrum będą wspierane przez Regionalną Izbę Rolniczą Bretanii, od lat współpracującą z Wielkopolską Izbą Rolniczą i posiadającą doświadczenie związane z budową i funkcjonowaniem podobnego ośrodka. Z uwagi na posiadaną infrastrukturę i położenie, bazę materialną WCIE będzie stanowił wydzielony zespół nieruchomości należących do Centrum Wystawowo-Szkoleniowego "SIELINKO", wchodzącego w skład Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR).
 

Misją Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych będzie świadczenie usług edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz pobudzenie inicjatywy społecznej w Wielkopolsce na rzecz tworzenia nowych aktywności zawodowych, skutkujących różnicowaniem kierunków działalności rolniczej i kreowaniem dodatkowych źródeł dochodów, głównie na terenach wiejskich. Na bazie posiadanego przez WODR majątku możliwe jest stworzenie profesjonalnego centrum innowacji ekoenergetycznych, dysponującego niezbędną kadrą, infrastrukturą, zapleczem oraz położeniem, zapewniającym sprawny dojazd z różnych kierunków województwa. Dostępna infrastruktura oraz przestrzeń dają możliwość stworzenia kompletnych stanowisk tematycznych, poświęconych m.in. wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz podnoszeniu efektywności energetycznej, zarówno w produkcji rolniczej, jak i na poziomie gospodarstw domowych.
 

Zlokalizowanie ośrodka na terenach wiejskich, w oddaleniu od gęstej zabudowy mieszkaniowej oraz dostępność areału gleb uprawnych, pozwolą na dalsze zwiększanie oferty tematycznej ośrodka w kontekście prezentacji różnych odmian roślin energetycznych na poletkach doświadczalnych. Będzie także możliwość budowy niedużej biogazowni rolniczej, wpisującej się w politykę dywersyfikacji źródeł oraz lokalnego wytwarzania energii, z jednoczesnym zagospodarowaniem pozostałości z produkcji rolniczej i prezentacji możliwości różnicowania działalności pozarolniczej na terenach wiejskich.
 

Strategicznym celem przedsięwzięcia będzie konsolidacja działań i skojarzenie potencjału partnerów dla osiągnięcia wymiernego efektu społeczno-gospodarczego. Spodziewanymi efektami będą m.in.:

 • wykorzystanie potencjału i zasobów energii odnawialnej Wielkopolski,
 • podniesienie poziomu edukacji, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku,
 • podniesienie poziomu świadomości społecznej w obszarach związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną,
 • rozwijanie działalności upowszechnieniowej,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami tego typu.

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, powołana przez władze samorządowe województwa wielkopolskiego do realizacji zadań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce, podejmie się funkcji merytorycznego koordynatora działań, których efektem będzie utworzenie Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetyczych.
 

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego, które miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udział wzięli:

 • ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 • ze strony Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: dr Ryszard Jaworski - Dyrektor,
 • ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Bogdan Fleming - Wiceprezes Zarządu,
 • ze strony Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii: Joseph Menard - Wiceprezes,
 • ze strony Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią dr Stefan Pawlak - Specjalista ds. energii.
 

Gospodarzem spotkania był Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wyraził swoje zadowolenie z powstania nowej inicjatywy, która będzie służyć całemu naszemu regionowi. Swoje pozytywne stanowiska wobec powstania WICE przedstawili również Wiceprezes Joseph Menard i Wiceprezes Bogdan Fleming. W opinii izb rolniczych Wielkopolskie Centrum Innowacji Ekoenergetycznych służyć będzie nie tylko rolnikom, ale również przedsiębiorcom, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wszystkim zainteresowanym tematyką bioenergii.

 

Druga część wizyty (od 10 do 13 maja) to realizacja kolejnego etapu projektu polsko-francusko-rumuńskiego, którego celem jest wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej, promocja produktu lokalnego oraz wysokiej jakości żywności ekologicznej. W trakcie tej części goście z Francji i Rumunii wizytowali punkt skupu owoców miękkich prowadzony przez grupę producentów AGROSAD w Sokółkach, gm. Kazimierz Biskupi oraz zwiedzili dwa gospodarstwa rolne: państwa J.J. Nawrockich z Kuźnicy i państwa J.M. Kowalskich z Ksawerowa, gm. Kramsk. Goście wzięli również udział w prezentacji produktów lokalnych - rękodzieło, tradycje ludowe, degustacja potraw regionalnych w Wilczynie.
 

Zwieńczeniem wizyty była konferencja, zorganizowana 12 maja br. w Węglewie k. Konina. W trakcie konferencji odbyło się uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Wielkopolską Izba Rolniczą i Regionalną Izbą Rolniczą Bretanii. Kontakty WIR z Bretanią mają już 15-letnią historię. W 1997 roku Izba Rolnicza Ille et Vilaine i Poznańska Izba Rolnicza podpisały umowę współpracy na okres 5 lat. W roku 2002 zawarto umowę partnerską między Wielkopolską Izbą Rolniczą a Izbą Rolniczą Ille et Vilaine. W dniu 14 kwietnia 2005 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Rady Regionu Bretanii podpisali umowę partnerską z planem wspólnych przedsięwzięć, między innymi w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Rok 2005 był także początkiem współpracy rozszerzonej do pięciu izb rolniczych Bretanii a Wielkopolską Izbą Rolniczą, zwieńczeniem czego było zawarcie umowy partnerskiej w Rennes w dniu 13 września 2006 roku.

 

W ciągu tych 15 lat współpraca obu izb rozwijała się i ewaluowała. W początkowym etapie izba bretońska wspierała akcesję Polski do struktur Unii Europejskiej. Od roku 2000 skupiono się na szkoleniach, wymianach specjalistów, włączając w to również organizacje i związki rolnicze. Od 2010 roku wzajemne wymiany są na wyższym poziomie i koncentrują się na takich tematach, jak: organizacja rynku rolnego, dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych, bioenergia, ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej, doradztwo rolnicze i wymogi środowiskowe i cross compliance. Co ważne - projekty te budowane są wspólnie, przy dużym zaangażowaniu obu stron.
 

Potwierdzeniem nowego otwarcia we współpracy Wielkopolskiej i Bretońskiej Izby Rolniczej jest to, że umowę zawarto na czas nieokreślony oraz dopuszczono możliwość rozszerzenia umowy o nowego partnera - powstającej obecnie Izby Rolniczej Regionu Sibiu (Rumunia). W podpisanej w dniu 12 maja br. ramowej umowie o współpracy strony deklarują zaangażowanie i podejmowanie wspólnych działań dla osiągnięcia następujących celów:

 • informowanie o rolnictwie obu regionów i rozwijanie sieci kontaktów i informacji w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści poprzez wymianę poglądów,
 • wspieranie i promowanie w krajach siedzib Stron oraz na forum Unii Europejskiej interesów i aspiracji swoich członków-rolników w ramach trwałego rozwoju; wymiana poglądów pozwalająca na wypracowywanie wspólnych stanowisk, odpowiadających potrzebom obu regionów; wyszukiwanie sojuszników w negocjacjach międzynarodowych,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • działanie w kierunku rozwijania wymian gospodarczych między regionami stron.

Wspólne przedsięwzięcia będą prowadzone przede wszystkim w formie wymian i przekazu wzajemnych doświadczeń między stronami. Dopuszczone są różnorakie formy podejmowania działań, w tym także poprzez:

 • wymiany informacji, badania porównawcze i analizy doświadczeń,
 • wyjazdy studyjne i badawcze, odbywanie praktyk, wymiany młodzieży, rolników i liderów, itp.,
 • współpraca nad pewnymi projektami dla stworzenia montażu finansowego i technicznego pozwalającego na konkretyzację programu działań,
 • prowadzenie szkoleń dla działaczy izbowych, doradców i szkoleniowców; przekazanie materiału metodologicznego.

Aby zagwarantować w sposób najbardziej korzystny wdrażanie niniejszej umowy, obie strony włączają do współpracy następujące organizacje:

 • ze strony Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii: jej partnerzy zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rolniczym ADEVIA, Conseil Regional de Bretagne, służby rządowe regionu,
 • ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Urząd Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i Agencję Rynku Rolnego (ARR), jak również innych partnerów potrzebnych do realizacji specyficznych celów.

Po podpisaniu ramowej umowy o współpracy odbyło się szkolenie dla ok. 100 osób z terenu Wielkopolski na temat pozyskiwania dodatkowych dochodów w gospodarstwach, przeprowadzone przez specjalistów francuskich. W trakcie szkolenia poruszono tematy dotyczące promocji produktu lokalnego poprzez sprzedaż bezpośrednią oraz dodatkowych dochodów w gospodarstwie poprzez różnicowanie działalności. Swoje wystąpienie miała również pani Emilia Dunal, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, która przedstawiła temat "PROW szansą rozwoju Wielkopolski" z przykładami dobrych praktyk w wykorzystaniu funduszy unijnych.

 

Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których dysponentem jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sponsorem szkolenia w Węglewie był bank Crédit Agricole, posiadający w swej ofercie szereg produktów dla rolników. Partnerami w realizacji całego projektu były dla WIR następujące instytucje: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.

 

Cały program zakończyła debata prezesów izb rolniczych z Wielkopolski i Bretanii. Prezes Piotr Walkowski i Wiceprezes Joseph Menard zaprezentowali rys historyczny i dorobek obu partnerskich izb. Następnie odpowiadali na liczne pytania ze strony uczestników, dotyczące m.in.: roli izb rolniczych i ich przyszłości, zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r., sytuacji na rynkach rolnych, kryzysu gospodarczego, statusu młodych rolników. W podsumowaniu wizyty Joseph Menard potwierdził partnerstwo obu izb i wyraził wolę pójścia dalej we wzajemnej współpracy. Szef delegacji rumuńskiej Gheorghe Budrala - Dyrektor regionalny doradztwa rolniczego w regionie Sibiu podziękował za miłe przyjęcie w Wielkopolsce, ciekawy program wizyty oraz włączenie Rumunii do trójstronnej współpracy, z której jako kraj o najkrótszym stażu w UE może teraz czerpać z doświadczeń Polski i Francji. Prezes Piotr Walkowski podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację wizyty obu delegacji. Konferencja w Węglewie zakończyła się wspólną kolacją. Następny projekt we współpracy polsko-francusko-rumuńskiej realizowany będzie we wrześniu br.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!