BIEŻĄCE NOTOWANIA
W ubiegłym roku z chowu świń zrezygnowało 30% gospodarstw


Dodano: 18.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W 2015 roku sytuacja w produkcji zwierzęcej, przy utrzymującej się zniżce cen zbóż i pasz, kształtowała się pod wpływem nieznacznego wzrostu pogłowia bydła, dalszego rozwoju produkcji drobiarskiej i spadku pogłowia trzody chlewnej. Odnotowano przy tym zwiększenie się podaży wszystkich podstawowych gatunków żywca, przy czym na wzrost podaży żywca wieprzowego, przy spadku pogłowia wpłynął rosnący import młodego żywca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W ubiegłym roku z chowu świń zrezygnowało 30% gospodarstw

Jesteś w kategorii wiadomości:


W minionym roku przy zwyżce w skali roku krajowej podaży wszystkich podstawowych gatunków żywca, tj. wieprzowego o 2,1%, drobiowego o 7% i wołowego – o 22,2% skup żywca rzeźnego łącznie w wadze poubojowej ciepłej wyniósł 4083,4 tys. t i był o 6,3% wyższy niż przed rokiem.
 
W 2015 r. ceny żywca wieprzowego w warunkach wzrostu podaży w krajach Unii Europejskiej przodujących w produkcji wieprzowiny jak Hiszpania, Włochy, Holandia, Wlk. Brytania wykazywały w całej UE trend zniżkowy. W Polsce ceny żywca wieprzowego, przy wzroście krajowej podaży, kształtowały się w granicy sporo mniejszej niż przed rokiem.
 
W czerwcu 2015 r., w porównaniu z grudniem 2014 r., za 1 kg skupionego żywca płacono mniej o 16,7% do 4,43 zł . Na koniec roku cena żywca była niższa o 7,6% do 3,84 zł niż przed rokiem. Przeciętnie w roku za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,30 zł a na targowiskach 4,54 zł, a więc to mniej niż w 2014 r. odpowiednio o 11,7% i o 8,1%.
 
Niesprzyjające uwarunkowania produkcyjno-rynkowe przez następny sezon kształtowały opłacalność produkcji żywca wieprzowego poniżej poziomu przyjętego za rentowny dla tuczu świń.
 
Notowana w 2015 r. zniżka cen zbóż i pasz nie rekompensował obniżenia się cen żywca wieprzowego i w konsekwencji opłacalność tuczu świń pogorszyła się w odniesieniu do roku poprzedniego. Stosunek cen skupu żywca do cen targowiskowych żyta w obrębie roku wynosiła w granicach od 6,3 do 7,9 względem 6,8 do 8,6 przed rokiem.
 
W grudniu 2015 r. relacja cen skupu trzody do targowiskowych cen żyta wynosiła 6,3 wobec 6,5 w listopadzie i 7,3 w grudniu 2014 r. W wyniku postępującego w 2015 r. zniżki cen trzody i pogorszenia ekonomicznych warunków chowu zaobserwowano spory spadek pogłowia świń w porównaniu z rokiem 2014, w którym notowano wyhamowanie zniżkę pogłowia utrzymującego się od 2011 r.
 
Wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2015 r. wykazywały jeszcze wzrost stada trzody w ujęciu roku o 2,9%, jednak zniżkę pogłowia loch prośnych o 3,9% sygnalizował nadchodzący ponowny proces zmniejszenia trzody. Następne badania przeprowadzone w 2015 roku wskazywały na utrzymanie trendu zniżkowego w chowie świń. W czerwcu pogłowie świń zmniejszyło się o 0,7% do 11639,8 tys. szt., w tym pogłowie loch prośnych o 7,1%.
 
Jak wynika z badań gospodarstw prowadzących chów i hodowlę świń przeprowadzonego w grudniu 2015 r., w porównaniu z wynikami badania sprzed roku, 30% gospodarstw zrezygnowało z prowadzenia tej działalności rolniczej. Proces ten dotyczył głównie gospodarstw o małej skali produkcji, a więc do 50 szt. trzody. Jednak przy tak niskiej rentowności, gospodarstwa powyżej 50 szt. do 1000 szt. trzody rezygnowały też z prowadzenia chowu świń - 10% z nich lub ograniczały produkcję żywca. Zniżka pogłowia trzody w tych gospodarstwach w porównaniu z grudniem 2014 r. wynosił 7%. Tylko w gospodarstwach o bardzo wysokiej skali chowu, czyli powyżej 1000 szt. zaobserwowano wzrost pogłowia trzody o 6%, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby takich jednostek o 4%. Niewykluczone, że gospodarstwa te prowadzą chów w oparciu o sprowadzany młody żywiec i ograniczając się do jego dotuczania podnosząc opłacalność produkcji.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W grudniu 2015 r. w tych gospodarstwach znajdowało się ponad 38% pogłowia trzody łącznie względem 34% przed rokiem. Jednocześnie stopniowo wzrasta się udział tych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących chów trzody z 0,4% w 2014 r. do 0,6% w 2015 r. W tych wysoko wyspecjalizowanych tuczarniach obsada świń na 1 gospodarstwo wynosiła 4500 szt. Wyniki badania potwierdzają postępujące zmiany strukturalne w sektorze świń.
 
Na początku grudnia 2015 roku pogłowie trzody chlewnej liczyło 10590,2 tys. sztuk i było o 6% niższe niż przed rokiem o czym zdecydował spadek w ujęciu roku liczebności wszystkich grup użytkowych, a w największym stopniu trzody chlewnej decydującej o rozwoju stada, czyli loch prośnych o 16,4% i prosiąt w wadze do 20 kg o 9,1%.
 
W grudniu 2015 r. obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych wynosiła 73 szt. w porównaniu do 77 szt. przed rokiem. Obsada loch na chów na 100 ha użytków rolnych wynosiła średnio 6,5 szt. w porównaniu do 6,9 szt. w 2014 r.
 
W układzie regionalnym obniżka pogłowia trzody chlewnej w grudniu 2015 r., w porównaniu ze stanem rejestrowanym przed rokiem, wystąpiła w 15 województwach. Największy spadek pogłowia świń, bo o 11,6% zaobserwowano w województwach lubuskim i świętokrzyskim, a wzrost pogłowia jedynie w województwie dolnośląskim o 5,9%. Udział województwa wielkopolskiego w krajowym pogłowiu trzody był w dalszym ciągu największy i wynosił 36,7%.
 
W warunkach ograniczonej krajowej podaży prosiąt i jednocześnie przy zwiększającym się imporcie młodych świń, cena 1 prosięcia na targowiskach w 2015 r. obniżyła się w skali roku o 6,4% do 154 zł/szt. W okresie styczeń-grudzień 2015 roku import żywca wieprzowego do 50 kg wyniósł 4777,8 tys. szt. w porównaniu do 4368,8 tys. sztuk w 2014 r. i był o 9,4% większy niż przed rokiem. Waga jednej importowanej sztuki wynosiła ponad 29 kg.
 
W grudniu zeszłego roku, po ponownym sezonowym spadku cen prosiąt o 1,6%, za 1 szt. płacono ok. 144 zł., a zatem to o 7% mniej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku.
 
W 2015 r. eksport mięsa wieprzowego z Polski zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,5% do 404 tys., ale jego wartość zmniejszyła się o 1% do 697 mln EUR. Do krajów UE trafiło 334 tys. t wieprzowiny - 80% eksportu o wartości 574 mln EUR. Głównymi rynkami zbytu dla mięsa wieprzowego produkowanego w Polsce były Włochy, Niemcy, Słowacja i Czechy. W porównaniu z rokiem wcześniejszym odnotowano 60% spadek kontyngentu w wywozie mięsa wieprzowego do państw WNP.
 
W 2015 r. wysyłka żywca wieprzowego, w porównaniu z rokiem 2014, zmalał o ponad połowę i wynosił 41 tys. szt. Kraje UE były czołowymi odbiorcami wyeksportowanego żywca.
 
Import mięsa i żywca wieprzowego w 2015 r. prawie w całości pochodził ze wspólnego rynku. Przywóz mięsa wieprzowego był w granicy 676 tys. t i był o 9% wyższy niż przed rokiem. Najwięcej mięsa wieprzowego sprowadzono do Polski z Belgii, Niemiec, Danii i Holandii. W 2015 r. zaobserwowano wyhamowanie intensywnej zwyżki przywozu żywca wieprzowego utrzymującego się w obrębie kilku ostatnich lat. Na rynek krajowy zaimportowano ponad 5400 tys. szt, czyli to o 2% mniej niż przed rokiem. Największymi dostawcami żywca wieprzowego na rynek polski były Dania i Niemcy.

źródło: Gospodarz.pl/GUS foto: sxc.hu


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl