Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
Jesteś w: Wiadomości rolnicze »

Kontrole w gospodarstwach rolnych

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


ARiMR corocznie przeprowadza kontrole w gospodarstwach rolnych. Kontrole te wykonują pracownicy...

ARiMR corocznie przeprowadza kontrole w gospodarstwach rolnych. Kontrole te wykonują pracownicy ARiMR z Biura Kontroli na Miejscu (BKM), pracownicy firm zewnętrznych działających na zlecenie Agencji oraz Inspektorzy Weterynaryjni.


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


Od roku 2004, kiedy to w Polsce po raz pierwszy rozpoczęto przyznawanie szeregu dopłat dla rolników, przeprowadzane są kontrole w gospodarstwach rolnych. W każdej kampanii obligatoryjnie losowane są z systemu informatycznego gospodarstwa metodą losową (chybił-trafił) - 20-25% wytypowanych. Istnieje także możliwość wytypowania do kontroli poprzez pracowników ARiMR, lub metodą analizy ryzyka - 70-85% wytypowanych. W gospodarstwach wytypowanych w ten sposób istnieje przypuszczenie niedotrzymania zasad przyznawania dopłat. Ponadto przeprowadza się typowanie do kontroli metodą FOTO, którą objęte są co roku inne obszary Polski. Należy też pamiętać, że w gospodarstwach, w których stwierdzono niedotrzymanie Zasad Wzajemnej Zgodności (cross compliance) i rolnicy otrzymali szansę naprawienia nieprawidłowości, mogą spodziewać się w przyszłej kampanii kontroli sprawdzającej. Ponadto, w ramach przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, realizowanych w ramach działań PROW wykonuje się wizytacje w miejscu realizacji projektu.

Kontrole w terenie można podzielić na dwa rodzaje:

 • metodą FOTO,

 • inspekcja terenowa.

W przypadku kontroli metodą FOTO inspektorzy terenowi jadą na miejsce kontroli w celu identyfikacji działki rolnej na działce ewidencyjnej oraz stwierdzenia rodzaju uprawy na tej działce. Kontrolą metodą FOTO objęte są wszystkie działki rolne wchodzące w skład gospodarstwa. Podczas tego rodzaju kontroli inspektorzy terenowi mogą dokonać pomiaru w oparciu o technikę GPS. Sytuacja ta może mieć miejsce, gdy granice działek rolnych nie są możliwe do pomiaru na ortofotomapie (np. gdy na zdjęciu lotniczym granica działki jest niewidoczna, gdyż przebiega w cieniu drzew). Inspektorzy robią także zdjęcia konkretnych działek, aby potwierdzić deklarację rolnika we Wniosku oraz na załącznikach graficznych. Pomiar powierzchni uprawy na działce odbywa się „kameralnie”, czyli w Biurze Kontroli na Miejscu przy wykorzystaniu systemu informatycznego. ARiMR do celów kontroli metodą FOTO korzysta ze zdjęć lotniczych (ortofotomapy) nie starszych niż rok. Na zdjęcia te nałożone są powierzchnie ewidencyjno-gospodarcze (PEG) w stosunku do których określa się zgodność deklaracji rolnika. Wyniki tej kontroli zapisywane są w raporcie i wysyłane do rolnika.

Inspekcja terenowa polega na wizycie pracowników ARiMR, lub firmy zewnętrznej działającej na zlecenie Agencji w gospodarstwie celem zmierzenia i określenia rodzaju uprawy w terenie. Obszarem kontroli objęte jest przeważnie 50% powierzchni ogólnej liczby działek rolnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kontrola jest rozszerzana do 100% powierzchni gospodarstwa. Do pomiaru powierzchni uprawy inspektorzy posługują się urządzenie GPS. W celu dokumentacji rodzaju uprawy na konkretnej działce rolnej sporządzane są zdjęcia. Kontrole w gospodarstwach metodą inspekcji terenowej mają na celu sprawdzenie także przestrzegania Zasad Wzajemnej Zgodności w obszarze Ochrony Środowiska Naturalnego (tzw. Obszar A). Także w tym przypadku sporządzana jest dokumentacja pokontrolna, której kopię otrzymuje producent rolny. Warto zaznaczyć, że w przypadku kontroli dotyczącej działań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnik musi być obecny podczas czynności kontrolnych. Wyjątek stanowi działanie wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W przypadku kontroli mającej na celu sprawdzenie kwalifikowalności powierzchni z tytułu dopłat bezpośrednich, dla uprawiających konopie włókniste, obecność rolnika podczas inspekcji terenowej nie jest obowiązkowa.

Inspektorzy Weterynaryjni przeprowadzają kontrole w gospodarstwach rolnych w zakresie Zasad Wzajemnej Zgodności w obszarze określonym w art. 1 Rozporządzenia Rady 146/2008, tzn. w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Informacje o siedzibach stad wytypowanych do kontroli na miejscu ARiMR przekazywane są służbom Inspekcji Weterynaryjnej, która wykonuje kontrolę. Wyniki kontroli służby Inspekcji Weterynaryjnej zwracają do właściwych miejscowo biur powiatowych ARiMR. W przypadku, gdy wykryte zostanie nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności z obszaru IRZ płatności producentów, u których stwierdzono nieprawidłowości będą podlegały takiemu samemu sankcjonowaniu, jakby to była kontrola wymogów wzajemnej zgodności. Dlatego też wyniki kontroli przeprowadzanych przez służby Inspekcji Weterynaryjnej mają wpływ na płatność, niezależnie od tego, czy producent został skierowany do kontroli z tytułu przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, czy też został skierowany do kontroli na podstawie innych przepisów.

Wizytacja w miejscu realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013 jest częścią standardowej kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, lub o płatność. Dotyczy ona jedynie operacji o charakterze inwestycyjnym. Ma na celu sprawdzenie poprawności realizacji projektu i zgodnie z zasadami obsługi tego typu wniosków jest przeprowadzana obligatoryjnie. W przypadkach gdy ryzyko nieprawidłowego wykonania inwestycji lub niespełnienia warunków otrzymania pomocy jest niewielkie ARiMR może odstąpić od wykonania kontroli.

Podczas kontroli na miejscu obowiązują określone zasady:

 • Kontrole na miejscu nie powinny być zapowiadane. ARiMR może powiadomić rolnika wtedy, gdy jego obecność jest obowiązkowa w celu przeprowadzenia kontroli. Jeśli powiadomienie następuje na więcej niż 48 godzin przed kontrolą, powinno być ograniczone do minimum, ale nie może przekroczyć14 dni. Natomiast gdy kontrola dotyczyć będzie zwierząt, lub działań o charakterze inwestycyjnym (w ramach PROW i SPO) termin powiadomienia nie może przekraczać 48 godzin z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

 • W przypadku kontroli metodą FOTO producent nie jest powiadamiany.

 • Kiedy rolnik nie może uczestniczyć w kontroli, ma możliwość upoważnienia do tej czynności inną osobę, która powinna posiadać pisemne upoważnienie. Dokument ten musi zawierać: dane osobowe rolnika upoważniającego, dane osobowe osoby upoważnianej wraz z wymienionym dokumentem, który to osoba upoważniona winna okazać kontrolerom, zakres upoważnienia, daty wystawienia i wygaśnięcia oraz podpisy.

 • Kontrolerzy terenowi mają prawo do:

 • wstępu na teren gospodarstwa rolnego – dotyczy to nie tylko działek ewidencyjnych, ale i innych nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części związanych z zakresem przeprowadzanej kontroli, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt,

 • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli – rolnik lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do udzielania informacji związanych z zakresem kontroli,

 • wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym danych zawartych w systemach informatycznych, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów - rolnik lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do okazania na żądanie kontrolującego dokumentów związanych z zakresem kontroli,

 • pobierania próbek do badań,

 • sporządzania dokumentacji fotograficznej.

 • Uniemożliwienie kontrolerom wstępu na teren gospodarstwa skutkuje odmową przyznania płatności z danego działania i może skutkować nawet wykluczeniem rolnika z programów pomocowych.

 • Po zrealizowaniu kontroli w gospodarstwie każdorazowo sporządzany jest raport, bądź protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla rolnika i agencji płatniczej.

 • Jeśli raport, lub protokół nie został przekazany rolnikowi bezpośrednio podczas kontroli, Agencja ma obowiązek wysłania go pocztą w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych. W niektórych przypadkach termin ten może zostać przedłużony nawet do 3 miesięcy (np. w ramach kontroli kwalifikowalności powierzchni).

 • Rolnik ma możliwość wniesienia swoich uwag. Jeśli jest obecny podczas kontroli, przekazuje je bezpośrednio osobom przeprowadzającym kontrolę, a ci powinni wpisać uwagi rolnika w raport/protokół. W przypadku, gdy rolnik nie jest obecny podczas kontroli, ma 7 lub 14 dni od dnia otrzymania raportu lub protokołu pocztą, na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżenia na piśmie Dyrektorowi Oddziału Regionalnego ARiMR. 7 – dniowy termin na zgłoszenie uwag dotyczy kontroli w ramach PROW 2007-2013, natomiast 14 – dniowy termin na uwagi i zastrzeżenia dotyczy kontroli w zakresie płatności bezpośrednich, ONW, w ramach wzajemnej zgodności, SPO „Restrukturyzacja …”.

 • Kontrole na miejscu mogą być wykonywane na każdym etapie przyznawania płatności oraz po jej wypłaceniu przez 5 lat kalendarzowych, liczonych od końca roku, w którym nastąpiła ostatnia wypłata w ramach danej formy pomocy.

 • W przypadku kontroli dotyczących przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance) powinna się ona odbyć w danym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o płatność.

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości może to skutkować zmniejszeniem lub nie przyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami, lub całkowitym wykluczeniem z programu. Wszelkie aspekty związane z sankcjonowaniem zostały opisane w artykule „Zasadny przyznawania płatności – sankcje”.

Google+Nie ma żadnych komentarzy! Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się i bierz aktywny udział w życiu serwisu.

Czy artykuł był pomocny? +1 pkt. razem głosów: 1

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl