Zwiększenie puli środków ochrony roślin dla chmielu

Środki ochrony roślin stosowane w ochronie plantacji chmielu zawierające substancje czynne, takie jak: piraklostrobina, boskalid, quinoxyfen, ditianon i abamektyna są stosowane w krajach Unii Europejskiej, a większość z nich dopuszczona jest do stosowania w Polsce, ale w innych uprawach niż chmiel.

Zwiększenie puli środków ochrony roślin dla chmielu
Resort rolnictwa poinformował, że w związku z przekazaną przez samorząd rolniczy listą substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w uprawie chmielu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Ministerstwo poprosiło doprecyzowanie tej informacji, poprzez wskazanie listy z nazwami handlowymi środków, których zarejestrowaniem w Polsce rolnicy byliby zainteresowani. Ponadto, pomocne dla resortu będzie wskazanie Agrofagów, które mają podlegać zwalczaniu w tej uprawie. Dodatkowo, bardzo pomocne będzie wskazanie nazw handlowych środków dopuszczonych do stosowania w uprawie chmielu w innych państwach członkowskich, których rejestracje mogły by zostać przeniesione także do Polski. Po otrzymaniu takich informacji, Ministerstwo przekazało, że zwróci się do właścicieli zezwoleń dla tych środków z prośbą o stanowisko odnośnie możliwości rozszerzenia/wzajemnego uznania tych zezwoleń o uprawę chmielu.
 
Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce chmiel jest zaliczany do tzw. upraw małoobszarowych, tj. takich których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej. Uznanie uprawy chmielu za uprawy małoobszarowe, w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1 107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG, pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych związanych z procedurami udzielania zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony roślin uprawianych na małej powierzchni. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu uproszczonej procedury rejestracyjnej. jak również poszerzeniu katalogu podmiotów uprawnionych do składania wniosków tym zakresie, który obejmuje nie tylko posiadaczy zezwoleń, podmioty urzędowe lub naukowe zajmujące się sprawami rolnictwa, branżowe organizacje rolnicze, a także użytkowników profesjonalnych, tj. każdą osobę, która stosuje środki ochrony roślin w toku swej działalności zawodowej.
 
Podkreślono, że Ministerstwo podejmuje wszechstronne działania mające na celu zaktywizowanie posiadaczy zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu do składania wniosków o rozszerzenie istniejących zezwoleń o możliwość stosowania środka we wszelkich możliwych uprawach zakwalifikowanych jako małoobszarowe. W związku ze zgłaszanym problemem niedostatecznego poziomu ochrony upraw chmielu, Ministerstwo przekazało, że wielokrotnie zwracało się do producentów środków ochrony roślin, w tym również zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin, z prośbą o pomoc w zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony tej uprawy, a także o przekazanie informacji o środkach ochrony roślin. dla których możliwe jest rozszerzenie zakresu stosowania o uprawę chmielu.
 
Ministerstwo poinformowało, że zachęca również organizacje i instytucje branżowe do ścisłej współpracy z posiadaczami zezwoleń w celu wspólnego rozwiązywania problemów w ochronie upraw małoobszarowych. W przypadku zgłaszanej przez podmioty branżowe potrzeby rozszerzeniem aktualnej rejestracji środka ochrony roślin na dodatkowe zastosowania, z inicjatywy Ministerstwa organizowane są spotkania z tymi podmiotami, często w obecności producentów środków, na których oferowana jest nie tylko pomoc organizacjom branżowym w przygotowaniu stosowanych wniosków, jak również omawiane są wszelkie aspekty związane z procedurą rejestracji.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!