Regulamin


Regulamin korzystania z platformy informacyjnej „www.Gospodarz.pl” należącej do Agencji Marketingowej Wizerunek Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

I Definicje regulaminowe

 

1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1.1. Usługodawca - Agencja Marketingowa Wizerunek Sp. z o.o. wydawca www.Gospodarz.pl Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa

1.2. Usługobiorca –użytkownik osoba korzystająca z serwisu www.Gospodarz.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji.

1.2.1. Rodzaje Usługobiorców w serwisie:

a. Firma

b. Gospodarz

c. Gospodarstwo rolne

d. Reprezentant instytucji

e. Grupa producentów rolnych

f. Kadra naukowa

g. Studenci i uczniowie

1.3. Usługa - polega na dostarczaniu przez Usługodawcę informacji w postaci prezentacji towaru lub firmy w formie przewidzianej przez Usługodawcę

1.4. Serwis - baza danych należąca do Usługodawcy umieszczona na www.Gospodarz.pl, w ramach którego świadczona jest Usługa

1.5. Opłata - należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi w danym okresie abonamentowym

1.5.1. Z opłaty abonamentowej zwolnione są grupy użytkowników/usługobiorców wymienionych w pkt. 1.2.1. z wyłączeniem podpunktu „a.”

1.6. Towar - rzecz lub usługa, która może być przedmiotem prezentacji w ramach serwisu www.Gospodarz.pl

1.7. Kod dostępu - kod składający się z loginu i hasła, który ma na celu umożliwienie zalogowania się w Serwisie i skorzystania z Usług zarezerwowanych dla Usługobiorcy

1.8. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w tych miejscach, na których Wydawca nie przeznaczył lub nie wyraził uprzedniej zgody;

 

II Postanowienia ogólne

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, w szczególności warunki dostarczania przez Usługodawcę informacji w postaci wprowadzania i prezentowania informacji dotyczących towarów oferowanych przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych i w zakresie istniejących możliwości technicznych, a Usługobiorca do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

5. Serwis stanowi jedynie platformę informacyjną, a Usługodawca nie bierze udziału w szczególności w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem i innymi osobami trzecimi, w sporach między nimi, nie angażuje się w żadne czynności prawne z nimi związane oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe.

 

III Dostęp do Usługi

 

 6. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi w wyniku aktywacji jego w Serwisie. Aktywacja następuje po dokonaniu płatności abonamentowej dla profilu "Firma". Po uiszczeniu opłaty dalsze świadczenie Usługi uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę zamówienia.

6.1. Aktywacja może być wstrzymana gdy podane treści mogą wprowadzić użytkownika serwisu w błąd lub nie są kompletne.

7. Korzystanie z usług serwisu wymaga podpisania umowy w formie pisemnej bądź wypełnienie formularza elektronicznego. Obie wymienione formy rozpoczęcia współpracy są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień zawartych w Regulaminie, zamówieniu oraz cenniku opłat aktualnych w dniu w którym zamówienie zostało złożone.

9. Po otrzymaniu zamówienia i spełnieniu warunków z pkt. 6. Usługodawca uaktywnia Usługobiorcę w Serwisie oraz przekazuje login i hasło.

10. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez wystawienie faktury pro forma tytułem opłaty za Usługę i wysłanie jej na adres Usługobiorcy wskazany w formularzu zamówienia. Fakturę Vat Usługodawca wystawi niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za fakturę pro forma.

11. W przypadku nie złożenia rezygnacji z Usługi w terminie nie krótszym niż 10 dni przed zakończeniem bieżącego okresu abonamentowego przyjmuje się, iż świadczenie Usługi zostaje przedłużone o kolejny okres zgodny z ostatnim zamówieniem. Rezygnacja dokonana z niezachowaniem terminu wskazanego w niniejszym punkcie nakłada na Usługobiorcę obowiązek uiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy zgodnie z bieżącym cennikiem.

12. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyn.

 

IV Opłaty

 

13. W przypadku złożenia zamówienia na świadczenie Usługi jest ona świadczona odpłatnie. Opłata pobierana jest z góry, a Usługodawca gwarantuje niezmienność Opłaty w okresie, za który Usługobiorca ją wniósł.

14. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłaty z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi.

14.1.Brak opłaty za abonament skutkuje ograniczonym dostępem do wybranych usług w serwisie

15. Usługobiorca wnosi Opłatę na podstawie wystawionej faktury według cennika oraz w terminie przewidzianym na fakturze.

16. Usługodawca wystawi nową fakturę zgodną z zakresem ostatniego zamówienia z wyjątkiem złożenia rezygnacji z zachowaniem terminu wskazanego w cz. III pkt. 11

17. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat. Płatności internetowe obsługuje firma dotpay.pl

 

V Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 

18. Usługobiorca ma prawo wyboru własnych kodów dostępu o ile nie zostaną one odrzucone przez system weryfikacyjny. Usługobiorca może również sam dowolnie zmieniać kody dostępu bez obowiązku informowania o tym Usługodawcy.

19. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistego kodu dostępu. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia go osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym fakcie. W opisanej sytuacji Usługodawca dezaktywuje kod dostępu, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowy.

20. Usługobiorca jest obowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych adresowych i innych danych wymaganych do świadczenia Usługi. W tym celu należy skontaktować się z biurem Usługodawcy.

21. Usługobiorca ma prawo wprowadzić do 40 towarów. Zabrania się wprowadzania informacji o towarach, którymi obrót jest prawnie zakazany, informacji naruszających prawo lub dobre obyczaje. W przypadku stwierdzenia, że treść informacji narusza postanowienia Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcie takiej informacji bez obowiązku zwrotu Opłaty wniesionej przez Usługobiorcę.

22. Wyłączną odpowiedzialność w szczególności za treść informacji, prawdziwość danych oraz merytoryczną prezentację towarów i firmy ponosi Usługobiorca.

23. Usługobiorca ma prawo w dowolnym czasie zmieniać treść informacji o towarach oraz usuwać je z Serwisu.

24. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, redagowanie i wprowadzanie informacji zawartych w przekazanych przez siebie materiałach w szczególności w cenniku, do Serwisu w formie przewidzianej przez Usługodawcę.

25. Usługobiorca dysponując na swojej stronie internetowej informacjami dotyczącymi towarów (dot:. grafiki, zdjęć) bądź też udostępniając je Usługodawcy drogą elektroniczną, pocztą lub faksem, wyraża zgodę na ich kopiowanie, przetwarzanie i umieszczanie przy informacji "cenowej" towaru, którego dotyczą oraz na udostępnianie Użytkownikowi.

26. Usługobiorca ma prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji dotyczących danego towaru. W przypadku, gdy Usługobiorca nie będzie chciał wprowadzenia i udostępniania w Serwisie określonych informacji może żądać ograniczenia świadczenia Usługi wskazanej w zamówieniu do minimum wynikającego z jej charakteru.

27. Zabrania się Usługobiorcy wykorzystywania Serwisu do działalności komercyjnej,reklamowej, promocyjneja a także badawczej, która może mieć wyraz w postaci badań, analiz, sondaży opinii publicznej za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień Wydawcą Gospodarz.pl w ramach których postanowiono inaczej. W szczególności zabronione jest :
a) rozsyłanie treści o charakterze spamu/niezamówionej informacji handlowej,
  b) (flooding) wielokrotne wysyłanie wiadomosci o tej samej tresci lub publikowanie tresci/komunikatow w nie przeznaczonych do tego miejscach.

 

VI Prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Usługodawcy

 

 28. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca

 29. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.

 30. Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usługi pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał Opłaty.

 31. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Usługobiorcę jego osobistego kodu dostępu oraz hasła.

 32. Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługę zgodnie z zakresem zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.

 33. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji i danych przekazanych przez Usługobiorcę. Usługodawca ma prawo bez zawiadomienia usługobiorcy do zablokowanie informacji niezgodnych z postanowieniem regulaminu.

 33.1. Usługodawca może bez zgody Usługobiorcy edytować lub dezaktywować towar dodany do bazy serwisu który nie jest zbieżny z kategorią do której został dodany lub materiały przedstawione w towarze są mylące dla użytkownika.

 33.2 Usługodawca ma prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych wprowadzanych do Serwisu w celach wynikających z aktualnych potrzeb Usługodawcy i Użytkowników, w tym do sporządzania raportów i analiz.

34. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi w Serwisie, a rzeczywistym stanem rzeczy, w szczególności w przypadku wyboru pakietu umożliwiającego samodzielne wprowadzenie i administrowanie informacjami przez Usługobiorcę jak i w przypadku, gdy Usługodawca wprowadził je zgodnie z treścią przekazanych przez Usługobiorcę materiałów w myśl postanowień Regulaminu; z tytułu jakichkolwiek strat ekonomicznych, powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Usługi; za jakiekolwiek konsekwencje dostępu oraz wykorzystywania informacji i danych przez Użytkowników Serwisu.


 

VII Ochrona danych

 

35. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności Serwisu zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usługi

36. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu), a po procesie aktywacji Usługobiorcy w Serwisie na udostępnianie ich Użytkownikom w postaci zredagowanej charakteryzującej Usługę.

37. Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane, o których mowa w pkt. 20 oraz do ich poprawiania i uzupełniania. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Chyba, że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi.

 

VIII Ochrona prawno – karna

 

38. Serwis jest wyłączną własnością Usługodawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie - "Prawa autorskiego", "Prawa własności przemysłowej", "Ustawy o ochronie baz danych" oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

39. Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

 

IX Zamieszczanie ogłoszeń

 

40. Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie w serwisie internetowym www.Gospodarz.pl, a serwisem ogłoszeniowym www.Gospodarz.pl. Serwis www.Gospodarz.pl oraz Zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej "Zamieszczającym") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

41. Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

42. Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

43. Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwzględnie usuwane.

44. Każde ogłoszenie standardowe lub wypowiedź zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie (nie częściej niż raz na 7 dni kalendarzowych)

45. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia lub ogłoszenia wyróżnionego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia. W takim wypadku należności jakie poniósł Zamieszczający ogłoszenie w serwisie nie będą mu zwracane.

 45.1. Ogłoszenie nie zostanie opublikowane lub będzie usunięte jeżeli zdjęcie zamieszczone w ogłoszeniu lub dopasowanie do kategorii i podkategorii nie jest zbieżne z treścią ogłoszenia lub ma nieczytelny tytuł. Ogłoszenie, które prowadzi do konkurencyjnej strony lub wydawnictwa może nie zostać opublikowane. O publikacji ogłoszenia ostateczną decyzję podejmuje redakcja portalu.

 45.2. Jeśli w treści ogłoszenia zostaną podane dane takie jak: adres, numer telefonu, adres strony internetowej lub adres email zostaną one przez serwis przepisane do odpowiednich pól w formularzu zgłoszeniowym ogłoszenia lub usunięte z treści ogłoszenia. 

45.3. Dodawanie dla nie zarejestrowanych użytkowników ogłoszenia jest odpłatne i wynosi 1 zł netto + podatek VAT 23%. Ogłoszenie po wniesieniu opłaty przez SMS będzie aktywowane w przeciągu 24h od zaksięgowania płatności.

 45.4. Dodawanie ogłoszeń dla zarejestrowanych profilów: gospodarz, gospodarstwo rolne, profesor, student w portalu jest bezpłatne.

 45.5. Ogłoszenie dodane bez rejestracji użytkownika i braku wniesieniu opłaty za usługę po 2 dniach kalendarzowych zostanie usunięte z bazy serwisu.

46. Ogłoszenie wyróżnione jest to ogłoszenie zamieszczone jako standardowe i wyróżnione kolorem na liście ogłoszeń. Każde ogłoszenie wyróżnione w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia jest realizowana poprzez system płatności elektronicznych realizowanych przez system Dotpay.pl lub SMS w cenie odpowiedniej dla wyróżnienia. Płatności za wyróżnienie ogłoszenia dokonywane za pośrednictwem Systemu Dotpay.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Serwis udostępnia Zamieszczającym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Dotpay.pl za pośrednictwem Systemu Dotpay.pl.

46.1. Po dodaniu ogłoszenia można je w serwisie wyróżnić na dwa sposoby:

a. SILNY GOSPODARZ (publikacja ogłoszenia w wybranej kategorii oraz ogłoszenie wyróżnione przez 7 dni na liście kategorii i podkategorii)

b. SUPER SILNY GOSPODARZ (ogłoszenie odświeżane automatycznie co 7 dni oraz publikacja ogłoszenia w wybranej kategorii i podkategorii przez 30 dni)

47. Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych.

48. Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

49. W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

50. Dodane ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

51. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

52. Użytkownikowi korzystającemu z funkcji zapytaj/wyślij zapytanie w działach „Firmy”, „Ogłoszenia rolnicze”, „Gospodarstwa rolne” i „Instytucje” zostaje automatycznie założone bezpłatne konto użytkownika. Dane dostępowe do konta zostają automatyczne przesłane na adres email użytkownika, który został użyty podczas wykonania zapytania.

53. Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

 

X Konkursy

 

54. Wszystkie konkursy na www.Gospodarz.pl są regulowane przez regulamin konkursowy. Pełna treść regulaminu umieszczana jest na www.forum.gospodarz.pl w wątku odpowiednim dla danego konkursu.

 

XI Postanowienia końcowe

 

55. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie „www.Gospodarz.pl”.

56. Jakakolwiek zmiana formy prawnej oznacza kontynuację świadczenia Usługi przez podmiot będący prawnym następcą, ponadto zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zaistniałej zmianie.

57. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

58. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

59. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

60. Serwis zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania użytkowników.

61. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie serwisu „www.Gospodarz.pl”.

62. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilno-prawnej.


XII Polityka plików "cookies"

 

63. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 64. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 65. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Gospodarz.pl z siedzibą w Kargowej, Pl. Berwińskiego 5.

 66. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 67. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików Cookiem tzw. „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 68. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 69. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 70. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 71. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.