Ziemia rolna

 • 2017-11-28

  MRiRW w sprawie wniosku o geodetach

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie wymienne przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Tym samym starosta jako organ I-szej instancji prowadzi całe postępowanie administracyjne począwszy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wymiennego, aż do wydania decyzji o...

 • 2017-10-20

  Ceny ziemi

  Ceny ziemi zarówno w obrocie prywatnym, jak i z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy dużym zróżnicowaniu regionalnym wykazują trend zwyżkowy.

 • 2017-08-21

  Uprawa pożniwna – ściernisko zbożowe

  Rozpoczęły się żniwa. Rolnicy zaczynają myśleć o uprawkach pożniwnych, o przygotowaniu gleby pod kolejne zasiewy. Proces przygotowania stanowiska pod uprawę następczą w zasadniczy sposób wpływa na przyszłoroczny plon. Należy pamiętać, iż kluczową sprawą przy planowaniu tych zabiegów jest termin ich wykonania. Nie powinno się dopuścić do porośnięcia pola samosiewami...

 • 2017-06-08

  GUS: Powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce zajmuje ok. 16 mln ha gruntów

  W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,1 mln ha gruntów, a więc podobnie jak rok temu.

 • 2017-06-07

  Powierzchnia użytków rolnych w 2016 r. wg GUS

  W 2016 roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła 1 4376 tys. ha, tj. 89,5% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1 408, w tym 27 tys. gospodarstw posiadało powierzchnię użytków rolnych do 1,0 ha włącznie.

 • 2017-05-27

  Rolniku, zgódź się na pobieranie próbek glebowych z pól

  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą szeroki monitoring gleb (pobór prób glebowych, analizę laboratoryjną), który wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej w celu oceny oddziaływania, efektywności, skuteczności i znaczenia...

 • 2017-05-22

  Wapnowanie gleb. Zalecane dawki wapna nawozowego na 1 ha

  Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym decydującym o efektywności nawożenia wszystkimi składnikami pokarmowymi jest wapnowanie gleb kwaśnych.

 • 2017-05-19

  Ocena zasobności gleb i odczynu

  Standardowa analiza gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego obejmuje: odczyn gleby, zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Zakres badań może być w razie potrzeby poszerzony o zawartość mikroelementów.

 • 2017-04-25

  Sprzedaż i dzierżawa ziemi w 2016 roku

  W 2016 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 4 razy więcej państwowej ziemi niż sprzedała.

 • 2017-03-23

  Zmiany w ustawie o obrocie ziemią? Główne zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach OT ANR

  W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem.

 • 2017-01-26

  Międzyplon dla poprawy struktury gleby

  Dla producentów rolnych gleba jest podstawowym warsztatem pracy. Jest największym kapitałem rolnictwa. Nie służy i nie sprzyja jedynie zaspakajaniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych – jej stan warunkuje efektywność produkcji. Gleba, która jest nieodpowiednio zarządzana ulega degradacji. Obowiązkiem każdego rolnika powinna być troska i dbanie o jej naturalny potencjał...

 • 2017-01-17

  Potrzebne zmiany w ustawach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i kształtowaniu ustroju rolnego

  W ubiegłym tygodniu we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych i Filii ANR.