Praca » Inne

Główny specjalista


Nr referencyjny: 3281306

Ważna przez:

Lokalizacja: Poznań, wielkopolskie

Stanowisko: Główny specjalista

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu


Opis stanowiska

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na VIII - XII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- Praca pod presją czasu, ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
 • Weryfikacja i opiniowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie ochrony powietrza.,
 • Współudział w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony powietrza w celu przygotowania i wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Współudział w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładających na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
 • Współudział w prowadzeniu spraw związanych z zobowiązaniem prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania opinii dla właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednego województwa, na etapie wydawania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia,
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, lub pokrewne lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustaw:  O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawo ochrony środowiska,  Prawo wodne,  O odpadach,  O służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności do Prawa ochrony środowiska dotyczących ochrony powietrza,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • Język obcy: angielski lub niemiecki lub francuski - Poziom: komunikatywny,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-22