Praca » Inne

Inspektor


Nr referencyjny: 3428072

Ważna przez:

Lokalizacja: Płock, mazowieckie

Stanowisko: Inspektor

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
• praca administracyjno-biurowa, praca w terenie,
• zagrożenie korupcją,
• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek posiada windę i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oględzin i szacowaniem szkód, w celu ustalania wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie.
 • Opracowuje projekty uzgodnienia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Opracowuje projekty opinii do spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadza analizę przedkładanych dokumentacji i przygotowuje projekt uzgodnień środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Opracowuje projekty decyzji w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w celu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, ostoi lub stanowisk.
 • Przygotowuje projekty opinii i opracowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju, prognozy) w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących funkcjonowania i nadzoru nad obszarami Natura 2000 celem utrzymania przedmiotów ochrony i zachowania spójności.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących ochrony i monitoringu gatunków, siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek celem utrzymania ich we właściwym stanie ochrony.

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Umiejętności: komunikatywność, rzetelność i terminowość, obsługi komputera w szczególności pakiet Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-06-12