Praca » Inne

Inspektor ochrony zabytków


Nr referencyjny: 3536706

Ważna przez:

Lokalizacja: Poznań, wielkopolskie

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków

Oferent: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu


Opis stanowiska

Warunki pracy


Praca biurowa przed monitorem ekranowym, na I kondygnacji, pomieszczenia biurowe bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca na wysokości do 3 m i powyżej


Zakres zadań • przeprowadza systematyczne terenowe inspekcje obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanów prawno – własnościowych obiektów w ich historycznych granicach oraz sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem

 • planuje i przeprowadza kontrole zabytków w celu oceny aktualnego stanu ich zachowania i użytkowania, prawidłowości prowadzonych prac rewaloryzacyjnych, fitosanitarnych i pielęgnacyjnych na terenie parków, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac ( zezwolenia, dzienniki robót, dane dot. inspektorów nadzoru itp.) oraz dokonuje odbioru przeprowadzonych prac

 • przygotowuje projekty opinii (m.in. wytycznych konserwatorskich i wniosków pokontrolnych), postanowień administracyjnych oraz decyzji i nakazów konserwatorskich (zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego) dot. zabytkowej zieleni

 • konsultacje i doradztwo udzielane właścicielom obiektów zabytkowych sprawie prawidłowego użytkowania, pielęgnacji, zagospodarowania i rewaloryzacji zabytkowej zieleni

 • rozpoznawanie wartości zabytków ( niezbędnych dla realizacji zadania 2 i 3 ) jak powyżej przez zbieranie informacji: badanie dokumentacji archiwalnej, publikacji, fotograficznej, ikonografii i kartografii dokumentacja dóbr kultury poprzez pozyskiwanie dokumentów wymaganych do decyzji administracyjnych, aktualizację informacji oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych inspekcji obiektów zabytkowych

 • przedstawia wnioski dot. działań administracyjnych w sprawach ; wpisu do rejestru zabytków, regulacji stanów prawno – własnościowych w tym zmian w sposobie użytkowania

 • inicjuje działania związane z ratowaniem zabytkowych cmentarzy ( szczególnie zagrożonych cmentarzy nieużytkowanych w tym ewangelickich i żydowskich oraz miejsc pocmentarnych)

 • prowadzenie prac w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji, a także analizą realizacji uzgodnionych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem wniosków konserwatorskich konserwatorskich zakresie aktualizacji planów i zmian fragmentów

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu: architektury krajobrazu, ogrodnictwa, leśnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Znajomość przepisów kpa

 • Znajomość przepisów o ochronie przyrody i o ochronie środowiska

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • komunikatywność

 • zdolności mediacyjne

 • umiejętność pracy w zespole

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-07-24