Praca » Inne

Pracownik ds. gospodarki odpadami


Nr referencyjny: 3426406

Ważna przez:

Lokalizacja: Luboń, wielkopolskie

Stanowisko: Pracownik ds. gospodarki odpadami

Oferent: Miasto Luboń - Urząd Miasta Luboń


Opis stanowiska

Zakres zadań:


 1. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi przez mieszkańców
  (kontrola selektywnej zbiórki odpadów, kompostowania odpadów,  itp.)  oraz nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - wizje lokalne w terenie,

 2. Stała aktualizacja bazy danych rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i „mieszanych“ objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ustalanie podmiotów zobowiązanych, prowadzenie postępowań administracyjnych, sporządzanie decyzji o wymiarze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanie podwyższonej opłaty mieszkańcom nie przestrzegającym zasad selektywnej zbiórki odpadów,

 3. Kontrola spełnienia obowiązku podpisania umów na wywóz odpadów przez przedsiębiorców.

 4. Bieżąca obsługa interesantów,

 5. Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,

 6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

 7. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

 8. Współudział w opracowaniu niezbędnych dokumentów, projektów uchwał i innych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

 9. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

 10. Prowadzenie postępowań związanych z  egzekucją administracyjną z zakresu gospodarki odpadami (wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego),

 11. Współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 


            a) Niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Obywatelstwo polskie,

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 6. Doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok stażu pracy,

 7. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym,

 8. Bardzo dobra obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows), urządzeń biurowych,

 9. Posiadanie prawa jazdy kat. B (czynny kierowca).


            b) Dodatkowe: 1. Wykształcenie wyższe z zakresu: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, administracja,

 2. Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o odpadach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 3. Umiejętność współdziałania w zespole, systematyczność, samodzielność,

 4. Cierpliwość, odporność na stres, uczynność, dyspozycyjność.

 5. Umiejętność analizowania pism i dokumentów prawniczych.

Oferujemy:

Warunki pracy na stanowisku pracy:


 1. Praca w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony,

 2. Praca w pozycji siedzącej, wymagającej szczególnej koncentracji,

 3. Praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej, wymagająca wyjść w teren,

 4. Praca w zespole i w warunkach stresu,

 5. Praca wymagająca znajomości przepisów prawa, w tym określonych w pkt. II oraz m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej,

 6. Wynagrodzenie zasadnicze od 3 000,00 zł do 3 600,00 zł brutto.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Miasto Luboń - Urząd Miasta Luboń

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-06-10