Praca » Inne

Specjalista


Nr referencyjny: 2253876

Ważna przez:

Lokalizacja: Poznań, wielkopolskie

Stanowisko: Specjalista

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu


Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– brak toalet dla niepełnosprawnych,
– brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– budynek wyposażony w windę osobową,
– siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii i uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
 • Weryfikacja kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem,
 • Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Weryfikacja analiz porealizacyjnych i wyników monitoringu zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem,
 • Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia oraz uzupełnianie baz danych o prowadzonych postępowaniach,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu akustyki, fizyki, ochrony środowiska lub pokrewne albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajmomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Odpowiedzialność,
 • Znajomość ustaw: • Prawo ochrony środowiska, • Prawo wodne, • odpadach, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-10