Praca » Inne

Starszy inspektor


Nr referencyjny: 3281302

Ważna przez:

Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie

Stanowisko: Starszy inspektor

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu,
• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie naturalne i sztuczne.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem uzgodnień warunków realizacji dla przedsięwzięć w celu określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w celu uszczegółowienia i doprecyzowania warunków zawartych w wydanej wcześniej decyzji środowiskowej.
 • Przygotowanie opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska, w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Współpraca przy sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań z działalności Wydziału dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych postępowań.

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska.
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych: ustawa-Prawo ochrony środowiska, ustawa-Prawo wodne, ustawa o odpadach.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-22