Praca » Inne

Starszy inspektor


Nr referencyjny: 3281304

Ważna przez:

Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie

Stanowisko: Starszy inspektor

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Opis stanowiska

Warunki pracy


Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
- praca administracyjno - biurowa,
- zagrożenie korupcją,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających dp Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).


Zakres zadań • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie ich realizacji i eksploatacji.

 • Uczestniczy w przygotowywaniu opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i eksploatacji.

 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w celu uszczegółowienia i doprecyzowania warunków zawartych w wydanej wcześniej decyzji środowiskowej.

 • Współpracuje przy sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań z działalności wydziału na Środowisko dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych postępowań, w celu poinformowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o liczbie i rodzajach prowadzonych postępowań oraz ich etapie.

 • Uczestniczy w aktualizacji bazy danych zawierającej informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań, w celu ułatwienia społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska. • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.

 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office)

 • Otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość , radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • Znajomość aktów prawnych: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo wodne, ustawa o odpadach.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-22