Praca » Inne

Starszy specjalista


Nr referencyjny: 2253852

Ważna przez:

Lokalizacja: Białystok, podlaskie

Stanowisko: Starszy specjalista

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku


Opis stanowiska

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE, przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku lub braku obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.

 • Prowadzenie spraw związanych z analizą przedkładanych raportów w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000, opracowywanie projektów uzgodnień lub odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.

 • Realizacja zadań związanych z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony i składania wymaganych informacji do GDOŚ.

 • Współudział w wydawaniu opinii i uzgodnień w zakresie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Współpraca przy realizacji zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych.

 • Przygotowywanie projektów nakazów wstrzymania działań podjętych na obszarach Natura 2000 bez zezwolenia w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.

 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000.

 • Wydawanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, rolnictwa, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym co najmniej 3 miesiące doświadczenia w obszarze ochrony środowiska • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,

 • znajomość przepisów prawa związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt.

 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy

 • umiejętność obsługi komputera

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • umiejętność pracy z systemami GIS

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-10