Praca » Inne

Starszy specjalista


Nr referencyjny: 2489743

Ważna przez:

Lokalizacja: Białystok, podlaskie

Stanowisko: Starszy specjalista

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku


Opis stanowiska

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Sporadyczne wyjazdy w teren. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań • Realizacja spraw z zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną w celu zrekompensowania strat. Prowadzenie dokumentacji, dokonywanie oględzin i szacowania szkód, ustalenia wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i rysie.

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń zezwalających na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego i czapli siwej. Dokonywanie kontroli spełniania warunków określonych w wyżej wymienionych zarządzeniach oraz składanie raportów o wydanych w roku poprzednim zarządzeniach oraz wynikach kontroli spełniania warunków w nich określonych.

 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach.

 • Współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gruntów w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez bobry, żubry, rysie, i wilki.

 • Prowadzenie spraw z zakresu przestępstw i wykroczeń popełnianych w stosunku do gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową.

 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii lub leśnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody

 • znajomość ustawy o lasach

 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody

 • znajomość ustawy prawo łowieckie

 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy

 • umiejętność obsługi komputera

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • umiejętność pracy z systemami GIS

 • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-05-22