Praca » Inne

Starszy specjalista


Nr referencyjny: 3522392

Ważna przez:

Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie

Stanowisko: Starszy specjalista

Oferent: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Opis stanowiska

Warunki pracy


Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, częstym reprezentowaniu urzędu na zewnątrz, zagrożeniu korupcją.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Nasz Urząd oferuje swoim pracownikom m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.


Zakres zadań • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych, w postępowaniach egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej),

 • ocenianie prawidłowości postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż RDOŚ, a w uzasadnionych przypadkach przygotowywanie odpowiednich wystąpień mających na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji,

 • przygotowywanie projektów wyjaśnień dla Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zarzuty o naruszenie prawa wspólnotowego lub inne zapytania Komisji Europejskiej,

 • udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom) w celu zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu środowiska w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej,

 • przygotowywanie pism procesowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu realizacji zobowiązań ustawowych,

 • udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmian ustawowych w zakresie przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mających na celu zapewnienie spójności ustawodawstwa oraz zgodności polskiego prawa z prawem UE,

 • reprezentowanie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zewnątrz urzędu, na konferencjach i spotkaniach z inwestorami jak również z przedstawicielami urzędów,

 • realizowanie działań nadzorczych przez udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe w obszarze nauk: przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2

 • bardzo dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko

 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi

 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

 • umiejętność argumentowania

 • umiejętność skutecznego komunikowania się

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

 • umiejętność pracy zespołowej

 • umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-07-20