Praca » Specjalista ds. ochrony środowiska

Starszy inspektor ochrony środowiska


Nr referencyjny: 3540940

Ważna przez:

Lokalizacja: Gdańsk, pomorskie

Stanowisko: Starszy inspektor ochrony środowiska

Oferent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku


Opis stanowiska

Warunki pracy


- praca zmianowa oraz dyżury
- praca w siedzibie urzędu i w terenie
- kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- zagrożenie naciskami grup przestępczych
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

 


Zakres zadań • Przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w celu sprawdzenia zgodności ich działalności z prawnie określonymi wymaganiami.

 • Współudział w czynnościach polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc, w celu egzekwowania przestrzegania wymagań środowiskowych.

 • Współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencję w zakresie ochrony środowiska.

 • Weryfikacja, przekładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska, danych i materiałów o zakresie korzystania ze środowiska w celu oceny ich kompletności i prawidłowości.

 • Prowadzenie bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, techniczne, przyrodnicze, chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub samodzielne prowadzenie kontroli • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

 • Prawo jazdy kat. B

 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • Wykształcenie: Podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, techniczne, przyrodnicze, chemiczne

 • Komunikatywność i asertywność

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-07-26