| Autor: redakcja1

Realizacja PROW 2014-2020 pod kontrolą komisj rolnictwa i rozwoju wsi

W dniu 22 lipca 2014 r. doszło do posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, podczas którego dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Realizacja PROW 2014-2020 pod kontrolą komisj rolnictwa i rozwoju wsi
Na chwilę obecną nie ma jeszcze kompletu aktów wykonawczych i delegowanych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 
Konsultacje społeczne PROW na lata 2014-2020 przeprowadzone zostały w III etapach w okresie od 24 kwietnia 2013 roku do 14 lutego 2014 roku zgodnie z wymogami art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 
15 kwietnia br. projekt Programu został przyjęty przez Radę Ministrów. W dniu 15 kwietnia br. Polska przekazała oficjalnie Komisji Europejskiej projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013 Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Zatwierdzenie Programu, zgodnie z przepisami UE, nastąpić powinno w ciągu kolejnych 6 miesięcy od przekazania Programu przez Państwo Członkowskie (PCz) do KE z wyłączeniem okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym KE wysyła swoje uwagi do PCz, i trwającego dopóki PCz na takie uwagi nie odpowie (art. 3 ww. rozporządzenia). Akceptacja Programu następuje pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez KE zostały odpowiednio uwzględnione.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!