| Autor: redakcja1

Termin wypłaty premii zalesieniowych

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1148) , którą zmieniono termin wypłaty premii zalesieniowej, podyktowana była koniecznością dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z EFRROW i EFRG w latach 2021 i 2022, o ile dokonywane będą w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Termin wypłaty premii zalesieniowych
Z przepisów tych wynika,że niedostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych, w zakresie terminu wypłaty premii zalesieniowej, uniemożliwiłoby beneficjentom otrzymywanie tych płatności w roku 20211 i kolejnych.

Ponadto, nowy termin wypłąty premii zalesionych jest tym samym, jaki obowiązuje w przypadku działań obszarowych m.in. płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz zalesieniowych podjętych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Tym samym przedmiotowa zmiana zapewniła równe traktowanie beneficjentów oraz pozwoliła na skoordynowanie procedur kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działań obszarowych WPR.


Tagi:
źródło: