Zmiany w świadczeniach z KRUS w 2017 r.

Najważniejsze informacje i nowości w zapisach dotyczących wybranych świadczeń otrzymywanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 r.

Zmiany w świadczeniach z KRUS w 2017 r.

Emertura rolnicza

Do 31 grudnia 2017 r. rolnicy mogą skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu warunków:
– ukończony wiek: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat,

– okres opłacania składek w KRUS – 30 lat,
– przekazanie gospodarstwa rolnego następcy lub wydzierżawienie na okres 10 lat.

Od 1 października rolnik będzie mógł przejść na emeryturę po spełnieniu warunków:
– ukończony wiek  – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,
– okres opłacanie składek emerytalno – rentowych w KRUS – 25 lat.

W marcu 2017 r. najniższej emerytury/renty rolnicza wzrośnie do 1000 zł brutto.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Rolnik który nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna osoby niepełnoprawnej z Gminy, może złożyć wniosek do KRUS o objęcie ubezpieczeniem emerytalno – rentowym na wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 30 dni od wydania decyzji przez  Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, to osoba ta będzie ubezpieczona w KRUS od dnia przyznania prawa do tego świadczenia, a składki za ubezpieczonych będzie opłacał Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Wybór ubezpieczenia w ZUS lub KRUS jest jednorazowy i nie ma możliwości powrotu w okresie pobierania świadczeń dla opiekuna.


Zmienia się kwota przychodu warunkującego kontynuowanie ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie przez rolników i domowników objętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym, zasiadających w radach nadzorczych. Dotyczy to osób ubezpieczonych z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016r. wynosiła 1850 zł – rolnik mógł więc uzyskać przychód miesięcznie do kwoty 925 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2000 zł. Zmiany weszły w życie na początku roku.

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 stycznia 2016r. rolnik otrzymuje 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni z tytułu urodzenia dziecka. Wniosek należy złożyć w Oddziale w Opolu lub w Placówce Terenowej. Można się również ubiegać o 500 zł na drugie i kolejne dziecko w gminie. Ponadto, od 1 stycznia 2017r. dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS zostały ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków.Tagi:
źródło: