Dane firmy

Toruńska 222
87-805 Włocławek
woj. Kujawsko-Pomorskie
NIP: 888-000-49-38
REGON: 910128477

Opis firmy:

ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską Spolana a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej. ANWIL SA swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej polityki jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie jakości, aby w pełni i w sposób trwały zaspokoić wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2008. Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii EN ISO 14001:2004 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowiska. Spółka realizuje międzynarodowe programy ochrony środowiska: „Odpowiedzialność i Troska” oraz „Czystsza Produkcja” uzyskując w 1997 roku tytuł „Laureata Czystszej Produkcji” oraz tytuł realizatora programu „Odpowiedzialność i Troska”. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru ”EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki.

Oferta firmy:


W swojej działalności ANWIL SA kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości Spółki, zawiera on normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów jej działalności. Powołana Rada ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki to ciała wspierające ten proces oraz kontrolujące ich prawidłowe wdrażanie.

ANWIL SA przywiązuje dużą wagę do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wśród społeczności regionu. Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych jest wynikiem polityki, jaką przyjęła Spółka, a opartą na założeniu, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Kreowaniu wizerunku wśród społeczności lokalnej służą przedsięwzięcia wspierające sport, szeroko rozumianą kulturę, organizacje pomocowe, a także propagujące świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia.

ANWIL SA uczestniczy w propagowaniu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia poprzez współorganizowanie konkursów chemicznych i wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym, organizację we Włocławku ogólnopolskiej akcji ”Drzewko za butelkę”. Promujemy także udział Spółki w programach proekologicznych „Odpowiedzialność i Troska” oraz „Czystsza Produkcja”.

Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną wspierając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz pomagając ludziom najbardziej oczekującym pomocy. W swojej działalności ANWIL SA od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją ORLEN Dar Serca.

Mapa