thumbnail
Dodane: 22 kwieceiń 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

OrCal pHregulator

OrCal® pHregulator® organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia*. Odkwasza, użyźnia glebę i odżywia rośliny.

Wapń w OrCal® pHregulator® znajduje się w formie aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2, który jest związkiem o bardzo dużej reaktywności i zdolności odkwaszającej. Proces odkwaszania gleby przy pomocy aktywnego hydratu wapnia jest bardziej przyjazny dla środowiska glebowego niż jej odkwaszanie przy pomocy tlenku wapnia CaO. OrCal® pHregulator® oprócz właściwości odkwaszania gleby, dzięki zawartości substancji organicznej poprawia jej strukturę, zwiększa zawartość próchnicy i aktywność biologiczną. Dostarcza także składników pokarmowych roślinie uprawnej. Produkt zalecany jest jako środek przeciwdziałający zakwaszeniu oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych wskutek intensywnego użytkowania rolniczego.

 

pH Gleby
Kategoria gleby poniżej 4,5 4,5-5,0 5,1-6,0 powyżej 6
dawka interwencyjna* dawka podtrzymująca* dawka minimalna*
bardzo lekka
lekka
1,5 1 1 0,5
średnia
ciężka
2-2,5 1-1,5 1-1,5 0,7


 

Sposób stosowania

OrCal® pHregulator® – powinien być stosowany doglebowo, przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest by po zastosowaniu został wymieszany z glebą.

Uwaga:
Nie stosować na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin oraz na pastwiska. Nie stosować podczas uprawy,wzrostu i owocowania roślin warzywnych, truskawek i poziomek.

Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®:

Wapń CaO – 30,97 (% s.m.)

Aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 – 42,11 (% s.m.)

Wapń Ca – 22,12 (% s.m.)

Substancja organiczna – 35,80 (% s.m.)

Azot N – około 1,5 (% s.m.)

Fosfor P – 0,48 (% s.m.), P2O5 – 1,10 (% s.m.)

Potas K – 0,20 (% s.m.), K2O – 0,24 (% s.m.)

Odczyn pH – 12,6

Dane na podstawie wyników badań z dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal®pHregulator® znajdują się w Kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki ostrożności

Przechowywać tylko w oryginalnym i zamkniętym, opakowaniu w miejscu suchym, chłodnym i dobrze przewietrzanym. Może być przechowywany luzem w pryzmach na utwardzonym, równym, suchym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się do wody. Powinien być odizolowany od gleby przy pomocy trwałych materiałów. Pryzma powinna znajdować się co najmniej 50m od zbiorników i cieków wodnych. OrCal® pHregulator jest produktem higroskopijnym, przechowywany luzem i w opakowaniach powinien być przykryty materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody i promieniowania słonecznego.

Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt. W przypadku spożycia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, przedstawiając kartę produktu. W przypadku dostania się do oczu, nosa lub ust natychmiast przepłukać je obficie wodą, a następnie dokonać konsultacji medycznej. Zwierzęta hodowlane nie mogą mieć dostępu do gruntu przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu. Podczas przesypywania i aplikacji zaleca się stosować środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, kombinezon, okulary). W przypadkach zagrożenia należy dzwonić pod numer infolinii +48 880 880 053 lub postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki REACH.