Preparat wspomagający filtrację trudnych przypadkach WIREXIM BIOTECHNOLOGIE Koi-bakter pojemność: 0.5 l., Żywe bakterie nitryfikacyjne

Oferent

Oferent: MARAX Import-Export

Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków
woj. Małopolskie

Godziny otwarcia: pon.-pt=8.00-17.00

Kontakt: 126436601

Produkt

Data dodania: 2014-05-12 13:44:45

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:37

Cena netto: 632.96

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Koi-bakter jest preparatem przyjaznym dla środowiska i jednocześnie bardzo szybkim rozwiązaniem problemów związanych ze zbyt dużą obecnością amoniaku i azotynu w wodzie. Skład preparatu Koi-bakter to przede wszystkim wysoko skoncentrowane, żywe kultury bakterii Nitrosomonas i Nitrobacter, które doskonale sobie radzą ze zbyt wysokim poziomem amoniaku i azotynu w wodzie, skutecznie je obniżają nie szkodząc jednocześnie znajdującym się w wodzie rybom.

Korzyści jakie płyną z korzystania z preparatu Koi-bakter:
- Wspomaga szybką kolonizację filtracji;
- Szybko usuwa z wody amoniak i azotyn;
-Skuteczny podczas zakładania oczek wodnych, stawów, sadzawek oraz obniża poziom amoniaku, który wzrasta po dodaniu nowych ryb, po leczeniu ryb lub po czyszczeniu filtrów;
- Prosty i łatwy w użyciu;
- Może być dodawany razem z pożywką amoniakową przed dodaniem ryb do zbiornika;
- Bezpieczny dla wszystkich rodzajów ryb;
- Nie ma możliwości przedawkowania preparatu.

Dozowanie:
1*500 ml butelka Koi-bakter wystarczy do zbiornika o pojemności 4,5 tys. litrów (podczas największego zagęszczenia zbiornika)
Działanie Koi-bakter – wskaźnik utlenienia Amoniaku – N
2.25 mg N-NH4 utlenienie/w jednostce/godzina w temperaturze 25°C
-Odpowiednie do wszystkich rodzajów sadzawek, stawów, oczek wodnych


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

1.Skład chemiczny/ informacja o składnikach
Królestwo Prokaryota (komórka bezjądrowa występująca u bakterii i sinic)
Klasa Bakteria
Rodzina Nitrobacteraceae i Bacillaceae

2.Charakterystyka fizyczna i chemiczna produktu
Stan fizyczny: Zawiesina
Barwa: Jasnobrązowa
Zapach: Organiczny
Wartość pH: 7.25 – 7.75
Temperatura wrzenia: Zbliżona do wody
Temperatura topnienia: Nie ma zastosowania
Temperatura zapłonu: Nie ma zastosowania
Granica wybuchu: Nie ma zastosowania
Gęstość: 1.45 gml-1

3.Trwałość i reakcyjność produktu
Niebezpieczne reakcje: Nieznane
Niebezpieczne produkty rozkładu: Nieznane
Niekompatybilność chemiczna: Silna redukcja lub środki utleniające, silne kwasy lub alkalia (zasady), środki antybakteryjne
Warunki niebezpieczne dla produktu: Wysokie temperatury >40°C, niskie temperatury (poniżej 0°C), przechowywanie w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, narażenie na promieniowanie promieniami UV.
Reakcyjność: Może ulec biodegradacji w przypadku zanieczyszczenia preparatu

4.Przechowywanie i przenoszenie produktu
Przenoszenie: Żadnych wyjątkowych zaleceń
Przechowywanie: Przechowywać w pojemnikach, najlepiej w chłodnym i ciemnym miejscu

5.Wystawianie na działanie czynników zewnętrznych/ochrona przed działaniem produktu
Ochrona oczu: Nie wymagane jest zakładanie okularów ochronnych podczas stosowania produktu
Ochrona rąk: Można korzystać z gumowych rękawic. Umyć ręce mydłem i wodą przed i po kontakcie z produktem
Wentylacja: Produkt nie narzuca żadnych wymagań
Ochrona dróg oddechowych: Nie ma konieczności szczególnej ochrony

6.Przepisy niebezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Stosować się do poleceń dotyczących przenoszenia preparatów bakteryjnych nie stwarzających większego niebezpieczeństwa

7.Pierwsza pomoc
Kontakt z oczami: Przemywać dokładnie czystą wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie oczu, wówczas niezwłocznie skontaktować się z pomocą medyczną
Kontakt ze skórą: Miejsce kontaktu z preparatem przemywać dokładnie wodą z mydłem
W przypadku połknięcia: Wypić dużo czystej, pitnej wody

8.Przypadkowe wylanie produktu
Po wylaniu produktu: Umyć miejsce wylania produktu czystą wodą. Produkt może być bezpiecznie zlany do kanału ściekowego

9.Warunki usuwania preparatu
Usuwanie tego preparatu powinno być zgodne z obowiązującymi regulacjami odprowadzania płynów do ścieków

10.Informacje toksykologiczne
Dawka śmiertelna 50 połknięcie Brak
Dawka śmiertelna 50 wewnątrzotrzewnowa Brak
Dawka śmiertelna 50 kontakt skórny Efekt nieszkodliwy i nie chorobotwórczy
Dawka śmiertelna 50 wdychanie Brak
Podrażnienie oczu Preparat nie podrażnia oczu
Podrażnienie skórne Preparat nie podrażnia skóry

11.Informacje ekologiczne
 Niebezpieczeństwo w kontakcie z wodą: Produkt nie jest skategoryzowany jako niebezpieczny dla wody.

12.Informacje dotyczące transportu produktu
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Przewozić produkt z daleka od niebezpiecznych środków chemicznych

13.Inne informacje
Ten produkt powinien być przechowywany, przenoszony i wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu obowiązujących przepisów utrzymania higieny oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie powyższe informacje zostały opracowane na podstawie znanych nam właściwości danego preparatu. Nabywca tego produktu musi być świadomy jego działania i właściwości oraz przekonany, że to ten produkt jest rozwiązaniem problemu.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie lub oddziaływanie produktu, jeśli jakiekolwiek uszkodzenie ma miejsce już po zakupie (w wyniku narażenia na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, albo przenoszenia lub przewożenia w nieodpowiednich warunkach).