Nabór wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Nabór wniosków dotyczących świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
Planowany termin stosowania ww. pomocy przez ARiMR: 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2020 r.
 
Termin na składanie wniosków został określony w § 10, ust. 7, pkt 3, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie (…) został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 
Data:
16 wrzesień 2019 r.
Organizujący nabór:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przedmiot naboru:
Pomoc finansowa z przeznaczeniem na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie ponoszonych przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
Termin realizacji:
od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:
Cena – waga 60%; zakres rzeczowy - waga 30%; lokalizacja- waga-10%
Zasady udzielania pomocy:
Informacja o naborze wniosków od podmiotów utylizacyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub na pisemny wniosek Podmiotu utylizacyjnego - wersja papierowa.
Kontakt z wnioskodawcami:
Forma pisemna; utylizacja@arimr.gov.pl
Fax nr: 22 318 53 86
Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski powinny być złożone w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, w terminie do 30 września 2019 r. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Miejsce i termin otwarcia wniosków:
Otwarcie ofert nastąpi w ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33 w sali konferencyjnej  w dniu 15.10.2019 r., o godzinie 10:00.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).
Rodzaj procedury:
Zarządzenie Nr 119/2017 Prezesa ARiMR z dnia 13 września 2017 r. (ze zm.)
Pełna treść ogłoszenia:
  • O naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2020 r. oraz zasadach rozpatrywania wniosków - otwórz
Warunki Naboru Wniosków (WNW):
  • Warunki Naboru Wniosków - otwórz
  • Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich - otwórz
Informacja o sposobie wyboru wniosków:
  • Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz
Informacja dotycząca wzoru Umowy
  • Wzór umowy zostanie udostępniony dla podmiotów utylizacyjnych, które złożyły wnioski o finansowanie lub dofinansowanie (…) przed terminem zawarcia umów na świadczenie usług w 2020 r.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!