Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014.

Komu przysługuje pomoc

Pomoc przyznaje się:
  • uznanym organizacjom producentów ryb, ich związkom lub organizacjom międzybranżowym od dnia uznania;
  • jednostkom naukowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  • uczelniom w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
  • podmiotom wykonującym statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek, obrotu lub przetwarzania produktów rybnych oraz podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką.
Pomoc finansową przyznaje się, jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 6 000 000 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: