Dotacje i dopłaty

 • 2018-09-03

  Pomoc dla rolników prowadzących produkcję roślinną

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

 • 2018-08-31

  Elektroniczne wnioski o dopłaty do materiału siewnego będą możliwe dopiero po zmianie przepisów

  Zarząd KRIR, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem umożliwienia składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego drogą elektroniczną, przez platformę do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

 • 2018-08-28

  Zmiana degresywności płatności ekologicznej najwcześniej w 2020 r.

  System degresywności wdrożony w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 20142020 wprowadzony został na podstawie ówczesnych analiz przeprowadzonych na potrzeby zaprojektowania tego działania, w tym m.in. w odniesieniu do posiadanego (zmniejszonego) budżetu, w tym skali zobowiązań kontynuacyjnych, potrzeby wspierania nie tylko dużej powierzchni pod rolnictwem ekologicznym, ale...

 • 2018-08-28

  Płatności dla rolników z małych gospodarstw, którzy przekazali trwale gospodarstwo innemu rolnikowi

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 w dniach od 28 września 2018 r. do 27 października 2018 r.

 • 2018-08-09

  Warunki pomocy finansowej - susza

  Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

 • 2018-08-07

  Dodatkowe wsparcie finansowe od KE

  Komisja Europejska wspiera europejskich rolników, którzy borykają się ze skutkami katastrofalnych susz. Rolnicy będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać płatności bezpośrednie i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na potrzeby żywienia zwierząt będą też mogli w bardziej elastyczny sposób użytkować grunty, których zwykle nie wykorzystuje się do produkcji.

 • 2018-07-19

  Więcej pieniędzy na sfinansowanie wniosków złożonych zimą 2018 r. na "Modernizację gospodarstw rolnych"

  5 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1297).

 • 2018-07-18

  Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można było składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można było to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 • 2018-07-17

  Copa-Cogeca: wymiana poglądów nt. propozycji reformy WPR na lata 2021-2027

  Posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich" w głównej mierze było poświęcone wymianie poglądów związanych z propozycją reformy WPR na lata 2021-2027, w tym nowym podejściem do programowania wsparcia unijnego, zobowiązującego państwa członkowskie do opracowania jednolitego Planu strategicznego WPR dla obu filarów.

 • 2018-07-17

  Nowe rozporządzenie o ARiMR – pomoc dla hodowców świń

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w...

 • 2018-07-03

  Zwiększanie efektywności energetycznej - działanie 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 • 2018-06-30

  Susza – komisji wciąż mało

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy.
Dotacje, dopłaty