Młody rolnik i Modernizacja tylko do 29 kwietnia br.

Tylko do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Młody rolnik i Modernizacja tylko do 29 kwietnia br.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych (czytaj wiecej)" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Do 28 kwietnia wnioski o pomoc złożyło 12099 rolników. Ubiegają się oni o przyznanie wsparcia w wysokości 2,27 mld zł.  


Premie dla młodych rolników


O premię w wysokości 100 tys. zł w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (czytaj więcej)" może starać się osoba fizyczna, która:
 • ma nie więcej niż 40 lat*),
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
  • nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
  • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
  • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
Do 28 kwietnia w tegorocznym naborze, wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii złożyło w ARiMR 1862 młodych rolników.


Tagi:
źródło: