Wyniki planowanej kontroli

Raport planowanych kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w roku 2010.

 

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok w II kwartale wojewódzkie inspektoraty IJHARS w: Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu przeprowadziły kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania nawozów wprowadzanych do obrotu.

 

I. CEL KONTROLI


Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania nawozów wprowadzanych do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu nawozami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

 

II. ZAKRES KONTROLI


Kontrolę przeprowadzono u 41 producentów nawozów.

 

Kontrolą objęto:


- w zakresie znakowania - 210 partii nawozów o łącznej masie 12.039,4 t i objętości 83,5 m3, w tym:

 

 • 191 partii nawozów mineralnych o masie 12.010,6 t i objętości 63,9 m3 ,
 • 12 partii nawozów organiczno-mineralnych o masie 28,1 t i objętości 2,5 m3,
 • 7 partii nawozów organicznych o masie 0,7 t i objętości 17,1 m3,

 

- w zakresie posiadania pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu - 26 partii nawozów
o masie 253,8 t i objętości 21,1 m3.

 

III. WYNIKI KONTROLI

 

Znakowanie.

 

Nieprawidłowe znakowanie stwierdzono w przypadku 49 partii nawozów (23,2 % skontrolowanych partii), o łącznej masie 1.223,7 t (10,2 % skontrolowanej masy) i objętości 5,4 m3 (6,5 % skontrolowanej objętości), w tym:

 • 44 partii nawozów mineralnych o masie 1.211,3 t i objętości 5,4 m3,
 • 4 partii nawozów organiczno-mineralnych o masie 11,7 t,
 • 1 partii nawozów organicznych, o masie 0,7 t.

Nieprawidłowości dotyczyły:


- w przypadku nawozów mineralnych oznakowanych jako „Nawóz WE":

 • braku oznaczenia „Nawóz WE",
 • nieprawidłowego określenia składników pokarmowych, np. podano „(K20) potas" zamiast „tlenek potasu (K20)",
 • braku lub nieprawidłowego oznaczenia mikroskładników, tj. nie podano symbolu chemicznego oraz procentowej zawartości,
 • braku oznaczenia masy netto lub jej niewłaściwego określenia, np. „waga netto" zamiast „masa netto",

 

- w przypadku nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz mineralnych nieoznaczonych znakiem „Nawóz WE":

 • braku podania składników pokarmowych,
 • nieprawidłowego oznaczenia składników pokarmowych, np. informacja o zawartości wapnia nie zawierała symbolu chemicznego (Ca) i jego procentowej zawartości; przy deklarowaniu zawartości mikroskładników nie podano ich nazw, symboli oraz procentowej zawartości,
 • braku numeru pozwolenia MRiRW na wprowadzenie do obrotu,
 • braku instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
 • podania zmienionej treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu w stosunku do treści w załączniku do pozwolenia MRIRW na wprowadzenie do obrotu,
 • braku informacji o okresie przydatności nawozu do stosowania,
 • braku informacji, że po zastosowaniu nawozu organicznego zwierzęta hodowlane nie mogą mieć dostępu do gruntów przez co najmniej 21 dni.

- posiadanie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu:

 

Dwóch producentów (tj. 4,9% ogółem skontrolowanych) wprowadziło do obrotu 4 partie nawozów organiczno-mineralnych i mineralnych (tj. 15,4% ogółem skontrolowanych partii nawozów, dla których jest wymagane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu) o masie 9,5 t i objętości 1,0 m3, nie posiadając pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Inne ustalenia z kontroli:


3 partie nawozów organicznych o objętości 3,2 m3, nie spełniały wymagań jakościowych deklarowanych przez producenta, z powodu zaniżonej zawartości składników pokarmowych: azotu (N) od 2,0 do 5,0 p.p., fosforu (P) od 49,4 do 55,0 p.p., potasu (K) od 27,5 do 30,3 p.p., wapnia (w przeliczeniu na Ca0) od 23,8 do 32,6 p.p.

 

IV. SANKCJE

 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami wojewódzkie inspektoraty JHARS zastosowały następujące sankcje:

wydały 2 decyzje administracyjne nakazujące wycofanie z obrotu nawozów o łącznej masie 9,5 t i objętości 1,0 m3 oraz wniesienie do Urzędu Skarbowego opłat sankcyjnych stanowiących 100% kwoty należnej za sprzedane nawozy, tj. 64.256  zł, nałożyły 10 mandatów karnych, na łączną kwotę 3.350 złotych.

 

Ponadto wojewódzkie inspektoraty JHARS wydały 7 zaleceń pokontrolnych, wszczęły 3 postępowania administracyjne.

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Wyniki bieżącej kontroli wykazały, że producenci nawozów dokładają większej staranności w zakresie oznakowania nawozów wprowadzanych do obrotu, dostosowując ich identyfikację do wymagań określonych w obowiązujących przepisach krajowych i wspólnotowych.

 

W stosunku do wyników kontroli przeprowadzonej w 2009 roku, zmniejszyła się o 45,6 p.p. liczba producentów wprowadzających do obrotu nawozy niewłaściwie oznakowane oraz liczba partii nawozów niewłaściwie oznakowanych o 47,3 p.p.

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!