| Autor: kkj6

Podatek rolny

Opodatkowanie gospodarstw rolnych podatkiem rolnym regulują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmian.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z 4 okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Podatek rolny


Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi powierzchnia gospodarstwa rolnego wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Za 1 ha przeliczeniowy przyjmuje się 1 ha gruntów ornych klasy IVa położony w drugim okręgu podatkowym.


Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręgi podatkowe

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

 

 

 

 

III

 

 

 

 

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

 

 

 

 

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

0,75

0,70

0,60

0,55

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

 

 

 

 

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05


W 2011 roku wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi :2,5 dt x 37,64 zł = 94,10 zł, natomiast od gruntów pozostałych równoważność pieniężną 5,0 dt żyta, czyli 188,20 zł.


Ustawodawca przewiduje ulgi i zwolnienia w wymiarze podatku i tak od podatku zwolnione są:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 • grunty położone w pasie drogi granicznej;
 • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;
 • grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha; będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży; będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;
 • grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego i nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;
 • użytki ekologiczne;
 • grunty zajęte przez zbiorniki wodne służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 • grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: osiągnęli wiek emerytalny, są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
 • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.


W razie wystąpienia klęski żywiołowej, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym poprzez zaniechanie poboru w części lub w całości, w wysokości zależnej od rozmiarów strat w gospodarstwie rolnym.

 

Źródło: http://www.lir.agro.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!