| Autor: redakcja1

Nie ma możliwości odstąpienia od postępowań ofertowych przy działaniach PROW

W ramach PROW 2014 – 2020, w przypadku pomocy, która jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, beneficjenci są zobowiązani do ponoszenia tych kosztów zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Nie ma możliwości odstąpienia od postępowań ofertowych przy działaniach PROW
Stosowanie zasad konkurencyjności wydatków jest wymogiem unijnym, który znalazł odzwierciedlenie w przepisach krajowych, tj. w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) („ustawa”), oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).
 
W dniu 19 grudnia 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję C(2013)9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Komisja Europejska potwierdziła, że nowe wytyczne mają zastosowanie do wszystkich funduszy poddanych zarządzaniu dzielonemu zawartych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014 – 2020, w tym do PROW 2014 – 2020. Z treści ww. wytycznych wynika jednoznacznie, że obejmują one również zamówienia nieobjęte dyrektywami i przepisami prawa zamówień publicznych. Wytyczne wskazują na konieczność zapewnienia w takich zamówieniach zasad równego traktowania, niedyskryminacji oraz przejrzystości.
 
Przyjęte w ramach PROW 2014 – 2020 rozwiązania są analogiczne do zasad obowiązujących w funduszach strukturalnych w celu zapewnienia równego traktowania beneficjentów korzystających z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 
Przekazano, że przepisy unijne nie regulują wartości zadania, od jakiej zastosowanie mają mieć zasady konkurencyjności. Co do zasady wszystkie wydatki refundowane z EFRROW powinny być racjonalne i zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Nałożenie na beneficjentów obowiązku stosowania rozbudowanych procedur konkurencyjnego wyboru wykonawcy w przypadku każdego wydatku ponoszonego w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2014 – 2020 powodowałoby jednak nadmierne obciążenie beneficjentów i w rezultacie prowadziłoby do paraliżu wdrażania tego Programu. W związku z tym, bazując na doświadczeniach instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych, a także wzorem przepisów dotyczących zamówień publicznych postanowiono, że zasada konkurencyjności zastosowanie będzie miała dla zadań o pewnej określonej wartości minimalnej. Określony w przepisach ustawy próg konkurencyjności w ramach PROW 2014 – 2020 na poziomie przyjętym w ramach Prawa zamówień publicznych, 30 000 euro netto, zapewnia równe traktowanie beneficjentów mających obowiązek stosować PZP i beneficjentów, którzy takiego obowiązku nie mają.
 
Zasady konkurencyjności obowiązują beneficjentów wszystkich instrumentów PROW 2014 –2020, w ramach których pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie ograniczają się do instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Poinformowano, że zgodnie z postanowieniami umów o przyznaniu pomocy w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia (także w przypadku operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”), beneficjenci mają możliwość przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przed złożeniem wniosku o płatność. Jeżeli złożona przez beneficjenta dokumentacja zawiera braki lub uchybienia, beneficjent wzywany jest do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!