| Autor: redakcja1

Nowe preferencje dla rolników w ramach RHD

Od stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Ustawa gwarantuje możliwość umieszczania wyrobów w placówkach handlowych i gastronomicznych oraz łatwiejszy sposób rozliczenia prowadzonej działalności.

Nowe preferencje dla rolników w ramach RHD
Celem nowelizacji ustawy jest: rozszerzenie możliwości zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego na rzecz podmiotów takich jak: sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze, nowe prawo zakłada, że rolnik będzie mógł sprzedać wyprodukowane w swoim gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) sery, jaja, jogurty, wędliny, wędzone ryby, dżemy, pieczywo nie tylko bezpośrednio do końcowego konsumenta.
 
Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje i inne placówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
 
W celu zwiększenia liczby podmiotów w ramach RHD ustawa umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umożliwia opodatkowanie 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, określonych w art. 20 ust. 1c tej ustawy, uzyskiwanych przez producentów rolnych niezależnie od sposobu sprzedaży przetworzonych produktów rolnych oraz rodzaju nabywcy tych produktów. Dodatkowo ustawodawca podwyższył kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 000 zł rocznie.
 
W zakresie zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z modyfikacją definicji rolniczego handlu detalicznego, ustawa wprowadza wymagania dotyczące sposobu zbywania produktów w ramach takiej działalności. Jedyny warunek to cała sprzedaż w ramach RHD musi zostać udokumentowana w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanych produktów.
 
Kolejny warunek to  sprzedaż żywności nie będzie mogło być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, pod warunkami wskazanymi w ustawie. Ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, napis „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta. Taka tabliczka powinna znaleźć się w domu lub gospodarstwie, gdzie rolnik może sprzedać swoje produkty.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!