| Autor: redakcja1

Prace nad usprawnieniem działalności spółek wodnych

Nałożenie nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego finansowania tych zadań, co w konsekwencji wpływa na wzrost wydatków budżetu państwa, ew. pokrywanych przez wzrost obciążeń adresatów projektowanych norm.

Prace nad usprawnieniem działalności spółek wodnych
Pobieranie i rozliczanie składek członkowskich obejmuje szereg obowiązków, takich jak ustalanie wysokości indywidualnej składki dla każdego z członków spółki wodnej, w tym w drodze postępowania administracyjnego (w celu wydania decyzji wymiarowej), wszczynanie postępowania w celu wyegzekwowania zaległych składek członkowskich, dokonywanie przelewów i rozliczeń finansowych.

Realizacja przedmiotowych zadań wymaga zatrudnienia w każdej jednostce samorządu terytorialnego odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, co generowałoby znaczne wydatki dla budżetów gmin, a w konsekwencji wydatki na poziomie około kilkudziesięciu milionów rocznie z budżetu państwa.

Z uwagi na fakt, że wysokość składek członkowskich spółek wodnych, co do zasady jest niewielka, wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania wygeneruje niewspółmiernie wysokie koszty względem przychodów uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich. Mając na uwadze potrzebę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zgłoszona propozycja nie wydaje się zasadna.

Ministerstwo Infrastruktury na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych opracowało propozycje przepisów mających wyeliminować obecne problemy organizacyjne i prawne dotyczące spółek wodnych. W tym zakresie prowadzone są prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który uzyskał już wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt zakłada wyeliminowanie wielu istniejących problemów organizacyjnych w spółkach wodnych przez m.in. usprawnienie ściągalności składek członkowskich bez potrzeby wszczynania kosztownych procesów cywilnych.

Reasumując, w Ministerstwie Infrastruktury obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem szeregu usprawnień organizacyjnych i prawnych w zakresie działalności spółek wodnych, które mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Po zakończeniu bieżących prac nad projektem ustawy, zostanie on zaktualizowany i zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego pod adresem: https://bip.rcl.gov.pl/


Tagi:
źródło: