Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ws. ubezpieczeń w KRUS i działań PROW

W przypadku podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej - wynika z informacji przekazanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ws. ubezpieczeń w KRUS i działań PROW

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

Zgodnie z założeniami poddziałania .Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc będzie mogła być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi, który jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie nieprzerwanie od ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego instrumentu. Projekt rozporządzenia na dalszym etapie prac legislacyjnych, będzie skierowany do konsultacji publicznych, w związku z czym będzie możliwe zgłoszenie ewentualnych uwag do projektowanego rozporządzenia.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW przewiduje się, że nabór wniosków w ramach ww. instrumentu odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: