| Autor: redakcja1

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska

W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2021 r. przeważały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 46% i 35,6%.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska
Pozostałe 18,4% nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami - 7,9%, na zmniejszenie hałasu i wibracji - 1,8%, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 1,1%, na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych - 0,7% i na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska - 6,9%. W 2021 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 5,7 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim - 17,1%, wielkopolskim - 10,1% i śląskim - 9,9%, najniższe w podlaskim - 2,5%, lubuskim i opolskim - po 2,6% oraz warmińsko-mazurskim - 2,9%.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 4,4 mld zł. Najwyższe nakłady poniesiono w województwach: mazowieckim - 23,6%, śląskim - 13,8% i wielkopolskim - 10,6%, najniższe w podlaskim - 1,8%, podkarpackim - 2,2% i kujawsko-pomorskim - 2,3%.

Największą część nakładów na ochronę powietrza i klimatu stanowiły wydatki na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom - 57,3% ogółu wydatków, w tym nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni - 34,4% i niekonwencjonalne źródła energii - 16,2% oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń - 41,6%.

Najwyższe nakłady na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom były w województwach: mazowieckim - 913 mln zł, śląskim - 215 mln zł oraz lubelskim - 214 mln zł, najniższe z kolei w świętokrzyskim - 16 mln zł oraz zachodniopomorskim - 28 mln zł. Ponadto nakłady na niekonwencjonalne źródła energii największe były w województwie wielkopolskim - 120 mln zł, najniższe w lubuskim - 6 mln zł oraz świętokrzyskim i opolskim - po 7 mln zł.

Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 1 mld zł, na obniżenie hałasu i wibracji - 0,2 mld zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 0,1 mld zł, na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych - 0,1 mld zł, a na pozostałe działalności wydatkowano łącznie 0,8 mld zł.

Najwyższe nakłady na gospodarkę odpadami były w województwach: mazowieckim - 271 mln zł oraz dolnośląskim i śląskim - po 106 mln zł, najniższe w świętokrzyskim - 9 mln zł oraz lubuskim - 11 mln zł.

W 2021 r. województwo łódzkie charakteryzowało się spośród wszystkich województw największymi nakładami na obniżenie hałasu i wibracji - 112 mln zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 76 mln zł oraz ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych - 43 mln zł. Najmniejsze nakłady na zmniejszenie hałasu i wibracji były w kujawsko-pomorskim - 0,1 mln zł, natomiast w zachodniopomorskim, podlaskim i pomorskim nie odnotowano nakładów na ten cel. Najmniejsze nakłady na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu były w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - łącznie 0,1 mln zł, a na ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych w lubuskim i opolskim – w sumie 0,5 mln zł. Najwyższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową odnotowano w województwie śląskim - 8 mln zł.


Tagi:
źródło: