Rolnicy muszą szybko zgłaszać do ARiMR zniszczenia powstałe na skutek np. gradobicia. Będą pieniądze dla poszkodowanych.

Początek lipca br. przyniósł ulewy i gradobicia w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty. Zniszczone zostały budynki i uprawy, a często ucierpiał też sprzęt rolniczy czy inne inwestycje dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR informuje co powinni zrobić rolnicy, by w związku z występującymi kataklizmami nie mieli kłopotów z wywiązaniem się ze zobowiązań wobec Agencji i o przygotowywanej dla nich pomocy finansowej.

Rolnicy muszą szybko zgłaszać do ARiMR zniszczenia powstałe na skutek np. gradobicia. Będą pieniądze dla poszkodowanych.

Jak uniknąć sankcji, gdy skutki kataklizmu  uniemożliwiają wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR

 

Zobowiązania wynikające z dopłat obszarowych, rolnośrodowiskowych, ONW i zasad wzajemnej zgodności.


W wyniku zniszczenia środków produkcji oraz upraw niektórzy rolnicy nie będą mogli wywiązać się ze zobowiązań wobec ARiMR, a to może skutkować nałożeniem na nich różnego rodzaju sankcji np. obniżenia należnych im dopłat.


Rolnicy mają 10 dni roboczych na powiadomienie  kierownika "swojego" biura powiatowego ARiMR o poniesionych szkodach, które uniemożliwiają im wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji, wynikających z otrzymywania dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  czyli  Programu rolnośrodowiskowego oraz pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również  dofinansowania prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i innych trudnych do gospodarowania (ONW). Ponadto ( także w  terminie 10 dni )  rolnik powinien zgłosić również, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Complinace).


Czas (10 dni roboczych) który rolnik ma na powiadomienie ARiMR  o zaistniałej w jego gospodarstwie sytuacji, liczony jest od dnia, w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika biura powiatowego ARiMR  o skutkach wystąpienia tzw. siły wyższej, rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biur powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.  


Zobowiązania wynikające ze skorzystania ze wsparcia z SPO 2004- 2006 i PROW 2007-2013.


Ze zgłaszaniem do ARiMR poniesionych strat nie mogą też zwlekać rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a teraz (z powodu kataklizmów które ich dotknęły) nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie zawartej z Agencją. Mogą oni uniknąć "kłopotów" jeśli w odpowiednim terminie zgłoszą, w Oddziale Regionalnym ARiMR, wystąpienie zniszczeń, bo Agencja może, całkowicie lub częściowo, zwolnić ich z wykonania  zobowiązań lub też, może zmienić termin ich wykonania. Zgłaszający się w OR ARiMR rolnicy muszą  złożyć  pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem prośby o zwolnienie ich z wykonania zobowiązania lub kilku zobowiązań oraz innymi niezbędnymi dokumentami, oczywiście pod warunkiem, że są już w ich posiadaniu. Takim niezbędnym dokumentem jest np. protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę.


W  sprawach dotyczących zwolnienia z wykonania zobowiązań wynikających z otrzymania wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 terminy w których należy złożyć dokumenty w OR ARiMR są następujące:

  • dla  Beneficjentów SPO "Restrukturyzacja.." - 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  • dla  Beneficjentów PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku Beneficjantów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW na lata 2007-2013,  powinni oni wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu, kiedy zaistnienie siły wyższej nie dotyczyło roku docelowego, ale spowoduje zmiany w strukturze produkcji (np. rezygnację z uprawy rośliny danego gatunku i zastąpienie innym gatunkiem roślin) o więcej niż 30%. W przypadku, kiedy zniszczone zostały plantacje roślin wieloletnich (np. drzewa lub krzewy owocowe) i w związku z tym zagrożone jest uzyskanie żywotności ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym (minimum 4 ESU, ale nie mniej niż w roku bazowym), termin zgłoszenia wystąpienia siły wyższej jest taki sam, jak dla Beneficjentów pozostałych działań PROW 2007-2013.


Pomoc ARiMR dla poszkodowanych rolników


Pomoc udzielana z PROW na lata 2007-2013


By pomóc rolnikom poszkodowanym przez ostatnie gradobicia, wichury itd., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi niebawem termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Właściciele gospodarstw zniszczonych przez kataklizmy, by otrzymać taką pomoc muszą mieć opinię wojewody określającą zakres i wysokość strat w danym gospodarstwie. Taki dokument sporządzany jest na podstawie protokołu strat przygotowanego przez komisję powołaną przez wojewodę z terenu, gdzie miały miejsce klęski żywiołowe. Protokół przygotowywany jest w kilku egzemplarzach, z których jeden powinien trafić do poszkodowanego rolnika. Agencja przypomina, że brak wyrażonej na piśmie opinii wojewody uniemożliwia otrzymanie pomocy z tego działania. Dlatego, jeżeli w gospodarstwach, w których powstały zniszczenia na skutek działania klęsk żywiołowych, nie pojawią się komisje wojewódzkie do oszacowania powstałych strat, należy udać się do przedstawiciela samorządu lokalnego - wójta lub burmistrza i poprosić o zgłoszenie do wojewody powołania takiej komisji. Pomoc na odbudowę zniszczonego potencjału produkcji rolnej można otrzymać w przypadku gdy straty w majątku trwałym wynoszą co najmniej 10 tys. zł i jednocześnie szkody w uprawach rolnych są wyższe niż 30%. 


Niskooprocentowane kredyty z budżetu krajowego na odbudowę  zniszczonych gospodarstw


Poszkodowani przez klęski żywiołowe rolnicy, oprócz  pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,  mogą też otrzymać inne wsparcie oferowane przez ARiMR.  Są to tzw. kredyty klęskowe. Ich "uruchomienie"  może nastąpić  po sporządzeniu przez komisje powołane przez wojewodę, protokołów strat w gospodarstwach.  Na ich podstawie wojewoda może przygotować  wniosek do ministra rolnictwa o przyznanie tzw. kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników mieszkających w danym województwie. Wyrażenie zgody przez ministra na udzielenie takiego kredytu, pozwala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przekazanie bankom współpracującym z ARiMR tzw. limitu akcji kredytowej po czym banki te mogą zacząć udzielać takich kredytów. Są on bardzo atrakcyjnie oprocentowane, bowiem w przypadku gdy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia upraw lub zwierząt gospodarskich, zapłaci jedynie 0,1% należnego bankowi oprocentowania, resztę spłaty oprocentowania pokryje za niego ARiMR.  Jeśli rolnik nie miał takich ubezpieczeń oprocentowanie kredytu klęskowego wynosi 4,05%.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!