Dodane: 15 wrzesień 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Amoniak ciekły

Nazwa towaru: handlowa - amoniak ciekły syntetyczny, systematyczna – amoniak, w języku angielskim - liquid ammonia synthetic, w języku francuskim - ammoniac liquide synthetique, w języku niemieckim - Ammoniak flussig synthetisch. Stopień czystości.
Czystość techniczna.

Postać.
Ciecz.

Wzór chemiczny: sumaryczny: NH3, masa cząsteczkowa: 17,0304 (1977r). Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ​Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) amoniak jest substancją, która podlega rejestracji.
Zastosowanie.
Amoniak ciekły syntetyczny stosowany jest w przemyśle chemicznym, w chłodnictwie i hutnictwie.

Wymagania techniczne. Postać: ciecz bezbarwna, o ostrym zapachu. Zawartość amoniaku, % (m/m): co najmniej 99,85. Pozostałość po odparowaniu, % (m/m): nie więcej niż 0,15. Pakowanie i transport.
amoniak należy ładować w cysterny zgodnie z przepisami ADR/R