Dodane: 08 listopad 2022 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Ług sodowy

Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.

Ług sodowy - produkowany jest na licencji niemieckiej firmy UHDE GmbH, metodą membranową. 

Zastosowanie
Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów, do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych.

Znalazł również bardzo szerokie zastosowanie jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo - papierniczym do bielenia masy celulozowej, w procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów, procesach petrochemicznych, przy produkcji barwników syntetycznych, przeróbce ciekłych produktów koksowania, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący. Wodorotlenek sodu w postaci stałej stosowany może być również jako katalizator (lub aktywator) w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego-przy produkcji Biodiesla.

Pakowanie i transport
Cysterny kolejowe ładowności około 50 ton i cysterny samochodowe ładowności około 24 tony.
Ług sodowy podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1824.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE.
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR.
Klasa 8.
Grupa pakowania II