Dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dofinansowanie w zakresie działania 2.5
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej realizowanych w ramach:
  • Pakietu 1 -podstawowego (stawka rekompensaty wynosi 478 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej obiektu chowu i hodowli ryb, na którym jest realizowany ten pakiet, jednak nie może być wyższa od kwoty 239 000 zł na rok);
  • Pakietu 2 - rozszerzonego, w zakresie  wymogu dotyczącego produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego, w ilości co najmniej 3 % (procent) masy rocznej produkcji karpia w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb (stawka rekompensaty wynosi 301 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 150 500 zł na rok).
Wnioski o dofinansowanie można składać: wyłącznie na Pakiet 1-podstawowy albo łącznie Pakiet 1-podstawowy i Pakiet 2-rozszerzony.
 
Kto może składać wnioski
 
Posiadacz obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można składać w terminie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 213 196 417,57 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: