Kończy się przyjmowanie w tym roku wniosków dla "młodych rolników"

31 grudnia 2010 r. w województwach dolnośląskim i małopolskim zakończy się przyjmowanie wniosków o przyznanie premii na "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

 

Dotychczas, złożone tam wnioski wykorzystują odpowiednio w 103,04% i 95,78% tegoroczne limity środków przekazane tym regionom. W pozostałych województwach przyjmowanie w tym roku wniosków na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" już się zakończyło. Według przepisów wnioski o przyznanie premii "młodym rolnikom" można składać w danym oddziale regionalnym do następnego dnia roboczego po tym gdy na stronie internetowej ARiMR opublikowany zostanie komunikat Prezesa, mówiący o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło o 20% przyznany limit. Nie może być to jednak później niż do 31 grudnia 2010 r.

 

Dotychczas ARiMR przyjęła w tegorocznym  naborze w całym  kraju 12,87 tys. takich wniosków.

 

Duże zainteresowanie w tym roku premiami dla "młodych  rolników" było pewnym zaskoczeniem. W poprzednich naborach w 2008 i 2009 roku wniosków o premie było dużo mniej. Wpływ na tak dużą popularność tegorocznego naboru  miało przede wszystkim zwiększenie kwoty premii z 50 tys. zł. do 75 tys. zł., złagodzenie kryteriów jej przyznawania oraz  uruchomienie w tym roku naboru wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych". Działania pomocowe z PROW 2007-13: "Renty strukturalne" i "Ułatwianie startu młodym rolnikom" są w wypadku niektórych rolników ściśle ze sobą związane. Wielu "starszych" rolników decyduje się na  oddanie gospodarstw swoim następcom w zamian za otrzymanie rent, a  z kolei sporo spośród przejmujących  gospodarstwa ma prawo do otrzymania wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".


Ponieważ już w pierwszych dniach  naboru wniosków zainteresowanie premiami dla "młodych rolników" było ogromne, Minister Marek Sawicki zdecydował, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony, czyli wzrośnie z 100 mln euro do 200 mln euro. Decyzja ta umożliwi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznanie 75-tysięcznych premii grupie około 10 tys. "młodych rolników". Gdyby środki nie zostały zwiększone na premie, mogłoby w tym roku liczyć tylko ok. 5 tysięcy osób. Minister Marek Sawicki zapowiedział, że nabory wniosków na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" będą kontynuowane w kolejnych latach realizacji PROW 2007-13.

 

Udzielane z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" premie przewidziane są przede wszystkim dla rolników w wieku do 40 lat. Są to rolnicy, którzy planują dopiero przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek. O pomoc mogą starać się także rolnicy, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc a gospodarstwo nabyli wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletniości albo po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki w systemie dziennym.

 

Rolnicy, którzy starają się o 75 tysięczną premię, muszą spełniać jeszcze inne warunki, wśród których jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu. Jeżeli więc młody człowiek legitymuje się zawodowym, średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym, kryterium to jest spełnione. Uzyskanie premii jest możliwe także przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia rolniczego, pod warunkiem jednak, że dysponują odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. Gdy osoba starająca się o pomoc dla "młodych rolników" ma wykształcenie średnie lub wyższe wystarczy, że będzie legitymowała się trzyletnim stażem pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku wykształcenia podstawowego czy zawodowego wymagany jest pięcioletni staż pracy w rolnictwie.

 

Pomoc może także otrzymać osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia rolniczego ani wymaganego stażu pracy w rolnictwie. Pod warunkiem, że zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto ubiegający się o wsparcie na ułatwienie startu zawodowego "młody rolnik" musi przygotować "Plan rozwoju gospodarstwa", w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić. 70% otrzymanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje zapisane w przedstawionym biznesplanie. Pozostałą część premii "młody rolnik" może spożytkować na inne cele.

 

Beneficjenci premii muszą pamiętać o realizacji przyjętych zobowiązań związanych z jej otrzymaniem. Przez co najmniej 3 lata od wypłaty pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik oraz  musi samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

W tegorocznym  naborze wniosków złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez "młodych rolników" gospodarstwach. W przypadku wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych.

 

"Młodzi rolnicy" z pozostałych województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, gdzie średnia wojewódzka powierzchnia gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych, będą mogli uzyskać premię pod warunkiem, że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,23 ha.

 

Ponadto wypełnienie kryterium "wielkości gospodarstwa" będzie teraz łatwiejsze. Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało bowiem, że do powierzchni nowotworzonego gospodarstwa wliczyć można także grunty dzierżawione przez "młodego rolnika" od osób prywatnych oraz podmiotów innych niż Agencja Nieruchomości Rolnych czy jednostka samorządu terytorialnego. Warunkiem zaliczenia gruntów dzierżawionych  do wymaganej powierzchni gospodarstwa jest zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego albo mieć datę pewną tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

 

Możliwość zgromadzenia wymaganej powierzchni użytków rolnych poprzez wydzierżawienie gruntów od osoby prywatnej będą mieli nie tylko wnioskodawcy, którzy  oczekują na wydanie decyzji przyznającej pomoc, ale także beneficjenci, którzy już uzyskali decyzję o przyznaniu pomocy. W tym ostatnim przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

  • osiągnięcie minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji, o ile termin ten nie upłynął,
    oraz
  • zobowiązanie się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie co najmniej do średniej powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju do dnia upływu 3 lat od dnia odręczenia tej decyzji.

W przypadku dzierżawy użytków rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego od wszystkich wnioskodawców wymaga się, aby umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty premii dla młodych rolników.

 

Nowe (złagodzone) kryteria dotyczące powierzchni gospodarstw uprawniających do otrzymania premii dla młodych rolników wynikają z tego, że w niektórych województwach rozpoczynający samodzielne gospodarowanie rolnicy mają olbrzymie trudności w utworzeniu gospodarstwa mającego średnią powierzchnię gospodarstw w tych województwach. Bowiem średnia ta jest tam bardzo wysoka a ziemi do nabycia "na rynku" nie ma.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!