"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w zakresie budowy, modernizacji lub instalacji stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym ich przygotowanie pod względem naukowym, monitorowanie i ocenę” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski
 
Pomoc przyznaje się na realizację operacji w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w zakresie budowy, modernizacji lub instalacji stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym ich przygotowanie pod względem naukowym, monitorowanie i ocenę” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
 
Kto może składać wnioski
  • uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
  • stowarzyszenie lub organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inna organizacja społeczna i zawodowa, realizująca statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;
  • instytut badawczy lub instytut naukowy realizujący statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego;
  • szkoła wyższa kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego;
  • podmiot, inny niż wymieniony w pkt 1–4, posiadający wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb3.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 12 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych w oparciu o ranking oceny poziomu wspólnego interesu użytkowników wód. Wspólny interes użytkowników wód stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa. Ocena poziomu wspólnego interesu użytkowników jest przeprowadzana na podstawie następujących kryteriów:

1) operacja będzie realizowana w biegu rzek o istotnym znaczeniu dla ryb wędrownych – maksymalnie 10 pkt;

2) w wyniku realizacji operacji zostaną zapewnione warunki do bezpiecznej lub efektywnej migracji ryb w cieku, biorąc pod uwagę:

a) długość udrażnianego odcinka rzeki,
b) odległość od ujścia do morza, rzeki albo jeziora,
c) odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,
d) liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza, rzeki albo jeziora – maksymalnie 10 pkt;

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!